Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2021

Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

9.12.2021/H4400 HFD:2021:175
Kyrkligt ärende - Rivning av en kyrklig byggnad - Underställning - Besvärsgrunder som anknyter till beslutets ändamålsenlighet - Hörande av part - Fel i förfarandet
8.12.2021/H4363 HFD:2021:174
Utlänningsärende - Permanent uppehållstillstånd - Förutsättningar för beviljande av permanent uppehållstillstånd - Uppfyllande av boendetidsvillkoret - Besvärsskede
3.12.2021/H4332 HFD:2021:173
Skjutvapen - Meddela vapentillstånd - Godtagbara användningssyften - Jaktgrund - Tillståndsmyndighetens prövningsrätt
3.12.2021/H4295 HFD:2021:172
Beskattning av personlig inkomst - Finsk medborgare - Begränsad skattskyldighet - Treårs regeln - Väsentlig anknytning till Finland - Ekonomiskt engagemang
3.12.2021/H4294 HFD:2021:171
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Internationell beskattning - Fast driftställe - Verksamhet av förberedande eller biträdande art - Skatteavtal
1.12.2021/H4293 HFD:2021:170
Handlingsoffentlighet - Förundersökningsprotokoll - Brottsmisstänkt - Misstanke om medlemskap i organiserad kriminell sammanslutning - Sekretess - Skydd för privatlivet - Uppgifter om privatlivet
1.12.2021/445 HFD:2021:169
Fastighetsskatt - Beskattningsvärde för byggnad - Återanskaffningsvärde - Åldersavdrag - Delbyggnad - Spahotellbyggnad
1.12.2021/444 HFD:2021:168
Fastighetsskatt - Beskattningsvärde för byggnad - Återanskaffningsvärde - Åldersavdrag - Spahotell - Spabyggnad - Restaurangbyggnad - Kommersiellt samband mellan byggnaderna
1.12.2021/H4161 HFD:2021:167
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Före detta finsk medborgare - Förlust av medborgarskap - Lämnande av oriktiga uppgifter - Kringgå bestämmelserna om inresa
29.11.2021/443 HFD:2021:166
Markanvändning och byggande - Behov av åtgärdstillstånd - Förutsättningar för beviljande av åtgärdstillstånd - Sommarkök - Byggnad - Avstånd från grannens tomtgräns
29.11.2021/H4233 HFD:2021:165
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Konvertering till kristendomen - Muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen - Tolkning - Fel i förfarandet - Återbrytande av tidigare beslut på tjänstens vägnar
25.11.2021/H4132 HFD:2021:164
Körrätt - Ändring av körkortskategori - Körrätt som beviljats innan körkortslagen trädde ikraft - Åldersrelaterad hälsokontroll - Tillämpliga medicinska krav - Körkortslagens övergångsbestämmelser - Epileptiskt anfall
24.11.2021/H4150 HFD:2021:163
Kommunalärende - Fullmäktigeledamot - Jäv - Kollegialt organs beslut om jäv - Fel i förfarandet - Följder av fel i förfarandet
23.11.2021/H4126 HFD:2021:162
Rökförbud - Meddelande av rökförbud - Bostadsrum i en lägenhet - Spridning av tobaksrök in i en annan lägenhet - Reparationer i lägenheten - Långvarig olägenhet - Rökarens personliga omständigheter
19.11.2021/H4082 HFD:2021:161
Ersättande av euromynt - Överklagbart beslut - Besvär eller förvaltningstvistemål - Finlands Banks beslut att inte ersätta euromynt - Grundrättighetsstadgan - Rätt till effektivt rättsmedel - Krav på åtgärder från statsmakten i medlemsstaten - Krav på bestämmelse i lag
18.11.2021/H4077 HFD:2021:160
Utlänningsärende - Avvisning av unionsmedborgare - Allmän ordning och allmän säkerhet - Individens eget beteende - Verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot - Uppdaterad helhetsbedömning av hotet
18.11.2021/H4073 HFD:2021:159
Markanvändning och byggande - Ändring av detaljplan - Stadsstyrelsens beslutanderätt att godkänna planeändring - Förvaltningsstadga - Generalplan med rättsverkningar - Generalplans styrande verkan - Kompletteringsbyggande - Exploateringsgrad
17.11.2021/H4071 HFD:2021:158
Statstjänsteman - Utnämningsbeslut - Sökandens rätt att söka ändring - Besvärsgrunder - Påstådd diskriminering av annan sökande
16.11.2021/H4048 HFD:2021:157
Utlänningsärende - Permanent uppehållstillstånd - Brottsmisstanke - Hinder för beviljande av permanent uppehållstillstånd - Helhetsbedömning
15.11.2021/H4036 HFD:2021:156
Ärende som gäller lönesubvention - Förutsättningar som gäller arbetsgivare i fråga om lönesubvention - Säga upp arbetstagare av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker - Erbjuda arbete åt en uppsagd arbetstagare
Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.