Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2021

Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

11.3.2021/111 HFD:2021:31
Tullbeskattning - Efteruppbörd - Import från Turkiet - Tullunionen - Fri omsättning av varor - A.TR.-varucertifikat - Efterkontroll
8.3.2021/95 HFD:2021:30
Medborgarskapsärende - Identitet - Tidsfristens förlopp - Korrekt antecknade personuppgifter i befolkningsdatasystemet - Skyldighet att utreda identiteten under den tioåriga tidsfristen
4.3.2021/89 HFD:2021:29
Offentlig upphandling - Maskinell dosdispensering av mediciner - Tjänsteupphandlingskontrakt - Tjänstekoncession - Vederlag för en tjänst - Överföring av verksamhetsrisken
3.3.2021/82 HFD:2021:28
Beskattning av personlig inkomst - Begränsat skattskyldig - Inkomst från Finland - Ränta - Pension - Pensionens förhöjning - Tillämpning av det nordiska skatteavtalet
26.2.2021/80 HFD:2021:27
Handlingsoffentlighet - Förundersökningsmaterial - Videomaterial - Bildupptagning - Sekretess - Sätt att lämna ut handling - Skydd för privatlivet - Kränkning av skyddet för privatliv
26.2.2021/79 HFD:2021:26
Handlingsoffentlighet - Förundersökningsmaterial - Videomaterial - Sekretess - Skydd för privatlivet - Uppgifter om privatlivet
24.2.2021/H491 HFD:2021:25
Beskattning av personlig inkomst - Skatteplikt på inkomst - Aktieemission som grundar sig på arbetsförhållande - Bolagets egna aktier som förvärvats på marknaden
24.2.2021/74 HFD:2021:24
Kommunalärende - Markanvändningsavtal - Markanvändningsavtalsersättning - Kalkylmässigt pris för byggrätt - Kommunens fördel - Lika behandling av markägare - Markpolitiskt program - Gängse värde - Kommunens prövningsrätt
22.2.2021/73 HFD:2021:23
Medborgarskapsärende - Bestämmande av medborgarskapsstatus - Förvärv av medborskap i främmande stat på ansökan - Förlust av finskt medborgarskap - 1968 års medborgarskapslag - Anteckning i befolkningsregistret - Vedertaget förhållande - Skydd för berättigade förväntningar
19.2.2021/H418 HFD:2021:22
Barnskydd - Ändring av platsen för vård utom hemmet - Fosterförälder - Rättsskydd - Betydelsen av muntlig förhandling
18.2.2021/66 HFD:2021:21
Mervärdesskatt - Skatteförvaltningens förhandsavgörande - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Utbildningstjänst - Tjänster och varor som sedvanligt hör till utbildningen - Sedvanliga konsumtionsvaror - Snedvridning av konkurrensen - Neutralitetsprincipen i beskattningen
18.2.2021/63 HFD:2021:20
Mervärdesskatt - Mervärdesskattens tillämpningsområde - Skattskyldighet - Rörelse - Bostadsaktiebolag - Solel - Försäljning av överskottsel
26.1.2021/41 HFD:2021:18
Beskattning av personlig inkomst - Skatteplikt på inkomst - Stipendium - Gymnasiestudier - Terminsavgift - Levnadskostnader - Skydd för berättigade förväntningar - Myndighetspraxis
25.1.2021/43 HFD:2021:17
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Finansieringstjänster - Kreditförmedling - Elektronisk plattform
25.1.2021/49 HFD:2021:16
Markanvändning och byggande - Bygglov - Undantagsbesluts giltighet - Felaktigt lagakraftsbevis - Skydd för berättigade förväntningar
25.1.2021/48 HFD:2021:15
Markanvändning och byggande - Avgörande om planeringsbehov - Behov av ett avgörande om planeringsbehov - Landsbygdsföretag - Binäring - Ridcenterverksamhet - Näringsverksamhetens natur och omfattning
25.1.2021/47 HFD:2021:14
Fiske - Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik - Finlands fiskekvoter - Landskapet Ålands andelar - Ålands självstyre - Genomförande av beslut som fattats inom Europeiska unionen - Riksmyndighets beslut - Jord- och skogsbruksministeriet - Samråd - Landskapsregeringen - Rekommendation till avgörande - Ålandsdelegationen
21.1.2021/40 HFD:2021:13
Handlingsoffentlighet - Myndighets rätt att ta del av uppgifter - Polisens rätt att få information - Rätt att få uppgifter av en socialvårdsmyndighet - Uppgifter om en klient inom socialvården - Hotbedömning
21.1.2021/H53 HFD:2021:12
Markanvändning och byggande - Dagvattenavgift - Beräkning av avgiften - Taxa som lämnar rum för tolkning - Egnahemsfastighet
20.1.2021/38 HFD:2021:11
Mervärdesskatt - Parkeringsverksamhet - Extraordinärt rättsmedel - Ansökan om återbrytande - En andra ansökan om återbrytande - Lämna utan prövning - Rättssäkerhet - Unionsrätten
Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.