Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2021

Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

26.4.2021/155 HFD:2021:51
Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen - Förordningen om deaktivering - Ömsesidigt erkännande - Kontrollorganisationen - Kommissionens förteckning
23.4.2021/173 HFD:2021:50
Markanvändning och byggande - Bygglov - Särskilda förutsättningar för bygglov - Behov av planering - Materialhallar i anslutning till flygplats - Betydelse av övriga tillståndsförfaranden - NTM-centralens besvärsrätt
23.4.2021/158 HFD:2021:49
Markanvändning och byggande - Bygglov - Mindre undantag - Servitut för vägförbindelse - Nybygge som sträcker sig över servitutsområde - Besittning av byggplatsen
23.4.2021/227 HFD:2021:48
Sametingsval - Upptagande i vallängd - Samisk - Samiska - Anteckningen ”Lappska” i ämbetsbevis - Anteckning i husförhörslängden - Pappas morfar - Förälders självidentifikation
23.4.2021/218 HFD:2021:47
Sametingsval - Upptagande i vallängd - Högsta förvaltningsdomstolens tidigare beslut - Tidigare besluts bindande verkan - Besluts laga kraft och rättsverkan - Rättsskyddsbehov
23.4.2021/211 HFD:2021:46
Sametingsval - Upptagande i vallängd - Samedefinitionen - Syster antecknad i vallängden
23.4.2021/215 HFD:2021:45
Sametingsval - Upptagande i vallängd - Samedefinitionen - Förälders samiska identitet - Morförälder antecknad i det förra valets vallängd
21.4.2021/H1349 HFD:2021:44
Omhändertagande - Placering i vård utom hemmet - Placering hos förälder - Förälderns våldsamma beteende - Barnets åsikt - Barnets bästa - Barnets bästa av något annat vägande skäl
16.4.2021/H1300 HFD:2021:43
Sökande av ändring - Besvärsväg - Förvaltningsdomstolens behörighet - Centralnämnden för uppbådsärenden - Lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
14.4.2021/150 HFD:2021:42
Begäran om förhandsavgörande - Yrkeskvalifikationsdirektivet - Erkännande av yrkeskvalifikationer - Barnträdgårdsläraryrket - Reglerat yrke - Kompetensbevis - Examen avlagd i Estniska socialistiska sovjetrepubliken - Yrkeskompetens som skaffats i tredje land
14.4.2021/H1200 HFD:2021:41
Varumärke - Risk för förväxling - Likhet mellan varor - Omständigheter i anslutning till försäljning av varor - Helhetsbedömning
9.4.2021/143 HFD:2021:40
Offentlig upphandling - Villkorligt upphandlingsbeslut - Tryggande av upphandlingsenhetens avtalsrättsliga ställning - Anbudsgivarens åtagande för anbudsförfarandet - Gottgörelse - Upphandlingens värde - Gottgörelsebeloppets storlek
1.4.2021/135 HFD:2021:39
Rökförbud - Tobakslagen - Tobaksrök - Bostadssammanslutning - Hörande - Fel i förfarandet - Återförvisning
1.4.2021/H1083 HFD:2021:38
Handlingsoffentlighet - Tjänstemannarättsligt beslut - Beslut som gäller avstängning från tjänsteutövning - Brottsmisstanke - Tillämpning av sekretessbestämmelsen - Förundersökning
29.3.2021/H1062 HFD:2021:37
Medborgarskapsärende - Statens fördel - Inverkan av ett beslut som fattats med stöd av utlänningslagen - Förvägrad asyl - Flykting - Uteslutningsgrund - Brott mot mänskligheten samt gärning som strider mot Förenta Nationernas syften och principer
25.3.2021/H1014 HFD:2021:36
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Beskattning av personlig inkomst - Gränsöverskridande fusion - Aktiebolagslagen - Betydelse av aktiebolagsrättsliga förutsättningar - Amerikanskt fusionerande bolag
25.3.2021/129 HFD:2021:35
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Beskattning av personlig inkomst - Fusion - Amerikanskt aktiebolag - Fysiska personer som aktieägare
24.3.2021/126 HFD:2021:34
Miljötillstånd - Distributionsstation för flytande bränslen - Klass 1E grundvattenområde - Förbud mot förorening av grundvatten - Förutsättningarna för beviljande av tillstånd - In casu -prövning - Områdets förhållanden - Tekniska skyddsåtgärder - Tillståndsvillkor - Stänga den hydrologiska förbindelsen - Bästa tillgängliga teknik (BAT) - Områdesspecifik riskbedömning - Olycksrisk
24.3.2021/H1005 HFD:2021:33
Tjänsteinnehavare - Hävning av tjänsteförhållande - Synnerligen vägande skäl - Lärare - Kontroll av brottslig bakgrund - Sexualbrott som skett på fritiden - Tilltron till att läraruppgifterna sköts på behörigt sätt
15.3.2021/117 HFD:2021:32
Marktäktstillstånd - Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Grustäkt - Åsområde - Speciella naturförekomster - Deltaliknande utvidgningsområde - Strandbrant - Uppkomst - Syneförrättning - Utredningsskyldighet
Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.