Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2021

Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

31.5.2021/353 HFD:2021:71
Offentlig upphandling - Nationell upphandling - Anbudsgivares lämplighet - Utredning om underleverantör - Underleverantörens referenser
31.5.2021/H1880 HFD:2021:70
Markanvändning och byggande - Avgörande om planeringsbehov - Bygglov - Förutsättningar för att bevilja bygglov - Byggplatsens lämplighet - Risk för översvämning
31.5.2021/H1876 HFD:2021:69
Markanvändning och byggande - Vindkraft - Generalplan - Jäv - Samfundsjäv - Kommunallagens undantagsbestämmelse - Opartisk behandling av saken
24.5.2021/348 HFD:2021:68
Naturvårdslagen - Avvikelse från fridlysningsbestämmelse - Förflyttning av förekomst - Hotade arter - Arter som kräver särskilt skydd - Grön sköldmossa - Gynnsam skyddsnivå - Försiktighets- och aktsamhetsprincipen
24.5.2021/347 HFD:2021:67
Naturvårdslagen - Flygekorre - Tillstånd att avvika från förbud - Föröknings- och rastplats - Habitatdirektivet - Tvingande orsaker - Annan lämplig lösning - Gynnsam skyddsnivå - Detaljplanering - De riksomfattande målen för områdesanvändningen - MBT-avtal - Västmetron
21.5.2021/346 HFD:2021:66
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Internprissättning - Koncern - Koncernintern finansiering - Finansieringstjänst - Marknadsmässig ränta - Kostnadsplusmetoden - Koncernfördel
17.5.2021/345 HFD:2021:65
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Aktiebyte - Företagsomstruktureringsdirektivet - Omsättningstillgångar - Vidare överlåtelse av apportaktier - Företagsekonomiska grunder - Kringgående av skatt
17.5.2021/344 HFD:2021:64
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Eget bruk av en tjänst - Överlåtelse för ett ändamål som inte är rörelsemässigt - Överlåtelse av skattepliktiga tjänster mot bonusar som samlats genom skattefri försäljning - Befrämjande av skattepliktig verksamhet
12.5.2021/340 HFD:2021:63
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelseförlust - Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Utredning av ett ärende - De av den skattskyldiga lämnade uppgifternas sanningsenlighet - Misstag - Ny utredning
10.5.2021/337 HFD:2021:62
Statligt stöd - Notifikationsskyldighet - Verkställighetsförbud - De minimis - Stödprogram som ingår i nationell lag - Viltskadelagen - Ersättning av skador som orsakats av hjortdjur
10.5.2021/H1556 HFD:2021:61
Beskattning av näringsinkomst - Ändringssökande - Delgivning av förvaltningsdomstolens beslut - Vanlig delgivning - Ombudets adressändring - Prövning av ansökan om besvärstillstånd
10.5.2021/333 HFD:2021:60
Markanvändning och byggande - Gemensam generalplan för flera kommuner - Tillräcklig utredning - Nätverket natura 2000 - Natura-bedömning - Förbud mot att försämra - Sammanlagda konsekvenser
6.5.2021/H1549 HFD:2021:59
Handikappservice - Personlig assistans - Fritidsaktiviteter och hobbyverksamhet - Barn - Behov av ledning och tillsyn - Resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den
6.5.2021/327 HFD:2021:58
Miljöskydd - Miljötillstånd - Upplagring och hantering av avfall - Behörig tillståndsmyndighet - Avfallsslag - Verksamhet som medför risk för förorening av miljön - Direktivanläggning
4.5.2021/326 HFD:2021:57
Offentlig upphandling - Tjänsteupphandlingskontrakt - Tjänstekoncession - Överföring av verksamhetsrisken - Ensamrätt att producera en tjänst - Huvudsakligen av upphandlingsenheten utbetald ersättning
4.5.2021/325 HFD:2021:56
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Krav på detaljplanens innehåll - Planebestämmelser - Värnande om naturmiljön - Konsekvensbedömning - Skötsel- och nyttjandeplan - Viktigt fågelområde (IBA)
30.4.2021/H1447 HFD:2021:55
Avgift som motsvarar trafikförsäkringspremien - Försummelse av försäkringsplikten - Bestämmande av avgiften - Försäkringspremiernas premiegrunder - Skälighet - Motorcykel
30.4.2021/H1444 HFD:2021:54
Beskattning av personlig inkomst - Undanröjande av internationell dubbelbeskattning - Internationellt avtal - Avtal med internationell organisation - Undantagandemetoden med progressionsförbehåll - Av internationell organisation utbetalad lön och arvoden
28.4.2021/323 HFD:2021:53
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Generalplanens styrande verkan - Uppenbart föråldrad generalplan - Grundad anledning att avvika från generalplan - Anpassning till generalplanen som helhet - Krav på generalplanens innehåll - Tillräcklig utredning
27.4.2021/284 HFD:2021:52
Markanvändning och byggande - Generalplan - Vindkraft - Konsekvensbedömning - Vindkraftsbyggets lämplighet för landskapet
Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.