21.12.2021/H4663 HFD:2021:187

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Somalia - Risk för tvångsäktenskap - Minderårig asylsökande - Sökandens precisare berättelse i förvaltningsdomstolen - Bedömning av trovärdigheten - Barnets bästa

A som var hemma från Somalia sökte asyl i Finland med hänvisning till risk för tvångsäktenskap. Migrationsverket avslog A:s asylansökan och beviljade A kontinuerligt uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd för fyra år från beslutsdatumet. Migrationsverket hade i sitt avslag på asylansökan fäst uppmärksamhet vid A:s ytliga och knappa berättelse under asylsamtalet.

A hade inte haft ett juridiskt biträde under asylsamtalet. Under samtalet närvarade den av tingsrätten åt A som minderårig asylsökande förordnade företrädaren. Ur handlingarna framgick att A under asylsamtalet fått uppmuntrande respons för sin berättelse.

I sina besvär till förvaltningsdomstolen preciserade A sin berättelse i jämförelse med vad hon berättat under asylsamtalet. Förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär och begäran om muntlig behandling. Förvaltningsdomstolen hade som första instans bedömt trovärdigheten av detaljerna i den preciserade berättelsen i förhållande till vad A berättat under asylsamtalet. Förvaltningsdomstolen hade inte separat bedömt den preciserade berättelsens betydelse i förhållande till huruvida det varit befogat att återförvisa ärendet till Migrationsverket för ny behandling.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att enligt allmän och tidsenlig landinformation om Somalia riskerar kvinnor, som inte godkänner ett ordnat äktenskap, att bli utsatta för våld. Med hänsyn till detta och med beaktande av den minderåriga asylsökandens preciserade berättelse i förhållande till vad hon framfört under asylsamtalet och särskilt skyldigheterna gällande barnets bästa, upphävdes förvaltningsdomstolens och Migrationsverkets beslut och ärendet återförvisades till Migrationsverket för ny prövning.

Utlänningslagen 6 § 1 mom., 7 § 2 mom., 87 § 1 mom., 87 a § 1 och 2 mom., 87 b § 1 mom., 88 c §, 96 a §, 97 a § 5 mom. och 147 §

Europeiska människorättskonventionen art. 3

Konventionen om barnets rättigheter art. 3.1, art. 12 och art. 19

Konventionen om flyktingars rättsliga ställning (FördrS 77/1968) artikel 1.A.2

Omarbetade förfarandedirektivet (2013/32/EU) skäl 29 i ingressen samt artikel 25.1 och 3

Omarbetade skyddsgrundsdirektivet (2011/95/EU) skäl 4 i ingressen, artikel 2.d samt artikel 4.1, 3 och 4

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Taina Pyysaari, Jaakko Autio, Robert Utter och Veronica Storträsk. Föredragande Niina Ristolainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.