21.12.2021/H4639 HFD:2021:186

Europeiska havs- och fiskerifonden - Finansieringskvoten för en fiskeaktionsgrupp - Avvika från ett utlåtande av en fiskeaktionsgrupp - Strida mot Europeiska unionens lagstiftning - Insatser som svarar mot åtgärder i avdelning V kapitel I i EHFF-förordningen - Skydda redskap - Förutsättning att alla lämpliga åtgärder införs för att förhindra fysiska skador på rovdjur - Gråsäl

Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp hade i sitt utlåtande till NTM-centralen förordat att ett stöd som finansieras ur Europeiska havs- och fiskerifonden beviljas åt Erstan-Velkua fiskeriområdes projekt vars syfte var att säkra fisket och möjliggöra ett tillgodogörande av fiskeritillgångarna genom att utveckla metoder för att avlägsna gråsälar som vittjar fångstredskap och tryggt tillvarata fångsten. Frågan i högsta förvaltningsdomstolen var om NTM-centralen hade kunnat avslå stödansökan som stridande mot Europeiska unionens lagstiftning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att stöd för genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier som beviljas för de i avdelning V kapitel III art. 63.1 i EHFF-förordningen avsedda mål enligt punkt 2 i artikeln får omfatta även bland annat insatser som motsvaras av åtgärderna enligt avdelning V kap. I i EHFF-förordningen och på vilka de relevanta villkoren i kapitlet ifråga tillämpas.

De i stödansökan beskrivna insatserna för att skydda fångstredskapen från sälskador var metoder som motsvarade investeringar enligt art. 38.1 d i EHFF-förordningen i utrustning för att skydda redskap och fångster från däggdjur som skyddas av habitatdirektivet. I det projekt stödansökan gällde ingick ändå åtgärder som syftade till att hjälpa avlägsnandet av de gråsälar som besöker fångstredskapen. Det som i ansökan beskrevs som att stoppa gråsälarna och avlägsna dem innebar i praktiken deras avlivande. Till denna del uppfyllde projektet inte villkoret enligt art. 38.1 d i förordningen att alla lämpliga åtgärder införs för att förhindra fysiska skador på rovdjur. Eftersom de metoder som ingick i projektet följaktligen var i strid med EHFF-förordningen, kunde NTM-centralen avvika från fiskeaktionsgruppens utlåtande och avslå ansökan.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (förordningen om havs- och fiskerifonden) art.6, art. 38.1 d, art. 60.2 och art. 63

Lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) 21 § 1 och 3 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Vesa-Pekka Nuotio, Joni Heliskoski, Tero Leskinen och Toni Kaarresalo. Föredragande Mirka Kuisma.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.