17.12.2021/H4596 HFD:2021:182

Överlåtelseskatt - Fusion - Överlåtelse av äganderätt till en fastighet - Uthyrda byggnader - Fortsatt hyresverksamhet

Fastighets Ab B var ett vanligt fastighetsbolag som ägde en tomt och byggnaderna på den. Byggnaderna var uthyrda. Fastighets Ab B hade för avsikt att enligt 16 kap. i aktiebolagslagen fusioneras med Fastighets Ab A. Fastighets Ab A var ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag. I samband med fusionen skulle Fastighets Ab A:s bolagsordning ändras så att dess bransch och lägenhetsbeskrivning beaktade även de fastigheter och utrymmen som i samband med fusionen överläts från Fastighets Ab B. Det hyresavtal som gällde de överlåtna utrymmena skulle överföras på aktieägarna i Fastighets Ab A.

I rätts- och beskattningspraxis gällande lagen angående stämpelskatt, vilken föregick lagen om överlåtelseskatt, har fusioner på grund av sin karaktär av generalsuccession varit undantagna stämpelskatt förutsatt att fusionen har genomförts enligt den vid tidpunkten tillämpliga bolagsrättsliga lagstiftningen. Ur förarbetena till lagen om överlåtelseskatt framgick inte att det hade varit meningen att till denna del utvidga området för skattepliktiga överlåtelser av äganderätten till fastigheter. Därför kan inte hänvisningen i 4 § 6 mom. i lagen om överlåtelseskatt om fortsättande av den överförda verksamheten ha ansetts innebära från det tidigare rättsläget avvikande materiella krav för skattefrihet. Därför och med beaktande av att det inte var av betydelse för överlåtelseskattefriheten att Fastighets Ab A:s lägenhetsbeskrivning ändrades i samband med fusionen, skulle inte Fastighets Ab A betala överlåtelseskatt på den fastighet som överläts i fusionen med Fastighets Ab B.

Förhandsavgörande.

Lagen om överlåtelseskatt 4 § 1 mom. och 4 § 6 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Tero Leskinen och Toni Kaarresalo. Föredragande Turo Lehtonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.