22.12.2021/H4580 HFD:2021:189

Diskrimineringslagen - FN:s handikappkonvention - Diskriminering - Rörelsehandikappad person - Rätt till likvärdig behandling - Skyldighet att säkerställa rimlig anpassning ‒ Lufttrafikbolag - Ordna med tillräckligt rymlig sits - Prisnedsättning

Frågan gällde ett lufttrafikbolags skyldigheter att säkerställa rimlig anpassning enligt diskrimineringslagen och handikappkonventionen. En person med funktionsnedsättning, vars knä genom operation hade förstyvats, hade varit tvungen att köpa tre platser bredvid varandra för en flygresa.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade för det första att i ärendet skulle bedömas en tjänsteleverantörs skyldighet vidta åtgärder för att en rörelsehandikappad person trots sitt behov av extra utrymme skulle kunna resa likvärdigt med personer utan funktionsnedsättning.

Det att Finnair Abp hade ordnat med tre sittplatser bredvid varandra åt den rörelsehandikappade personen var inte en tillräcklig åtgärd eftersom personen varit tvungen att för sin resa betala ett nästan tredubbelt pris jämfört med en passagerare utan funktionsnedsättning.

Finnair Abp hade på ett godtagbart sätt utrett att det vid tidpunkten för flygresorna inte hade varit möjligt ordna med en enskild tillräckligt rymlig sits för en rörelsehandikappad person särskilt på grund av bolagets interna säkerhetsföreskrifter. I ärendet skulle följaktligen bedömas om Finnair Abp enligt bestämmelsen om rimliga anpassningar var skyldig att bevilja nedsättning på priset för de extra platserna.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i motsats till förvaltningsdomstolen att det inte finns skäl att tolka bestämmelsen om rimliga anpassningar och dess förarbeten så, att prisnedsättning eller någon annan åtgärd som riktar sig till priset på en förnödenhet eller tjänst, inte alls kunde komma ifråga som ett sätt att säkerställa rimliga anpassningar. Anpassningarna ska motsvara den funktionsnedsatta personens behov men den aktör som är skyldig att säkerställa anpassningen har rätt att välja hur anpassningen sker. I en enskild situation kan prisnedsättning på en vara eller tjänst, eller någon annan åtgärd gällande priset, vara ur parternas synvinkel den bäst motiverade eller till och med den enda möjligheten att säkerställa sådana rimliga anpassningar som möjliggör att den funktionsnedsatta personen erhåller varan eller tjänsten på ett likvärdigt sätt. Det, vilken inverkan en som rimlig anpassning förutsatt prisnedsättning har på den i sig fria prissättning som gäller ekonomiska aktörer, beaktas när man bedömer de förutsatta anpassningarnas skälighet ur aktörens synvinkel.

Med beaktande av Finnair Abp:s näringsverksamhets natur och omfattning, att den ifrågavarande funktionsnedsättningen var sällsynt, att den rörelsehandikappade personen i god tid innan önskat resedatum hade reserverat sina resor och den dynamiska prissättningen på flygbiljetter, kunde prisnedsättning på de extra platserna som ett sätt att säkerställa den rörelsehandikappade personen lika behandling, inte anses vara oskälig för Finnair Abp med tanke på nedsättningens direkta kostnadseffekt. Finnair Abp hade inte heller visat att nedsättningen på det pris som togs ut för de extra platserna som reserverats åt den rörelsehandikappade personen hade haft sådana av den beviljade nedsättningen oberoende följder som påverkar flygets lönsamhet i dess helhet, som hade kunnat anses oskäliga för Finnair Abp, eller vilka hade kunnat anses begränsa bolagets frihet gällande prissättningen på ett oproportionerligt sätt.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut och satte i kraft diskriminerings- och jämställdhetsnämndens beslut till den del nämnden hade ansett att Finnair Abp inte hade säkerställt rimliga anpassningar åt den rörelsehandikappade personen och därmed i strid med diskrimineringslagen diskriminerat hen på grund av funktionsnedsättningen.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning art. 1, art. 2, art. 5.3 och art. 18

Diskrimineringslagen 1 §, 2 § 1 mom., 4 § 4 mom., 8 § 2 mom. samt 15 och 28 §

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) N:o 1107/2006 och Europeiska kommissionens riktlinjer för dess tolkning Brussels 11.6.2012 SWD(2012) 171 final

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Petri Helander, Monica Gullans, Ari Wirén och Kristina Björkvall. Föredragande Kaisa Pärssinen-Knight.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.