9.12.2021/H4402 HFD:2021:176

Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Marknadsdomstolens behörighet - Upphandling som gäller energiförsörjning - Elproduktion - Byggentreprenad för att bygga en fiskväg

A Abp producerar elenergi i forsarna B och C. A Abp äger vattenkraftverken i forsarna. A Abp hade konkurrensutsatt byggentreprenader för att bygga fiskvägar i anslutning till de nämnda forsarna som offentlig upphandling. Bolaget hade mottagit offentligt understöd för att bygga fiskvägarna.

Marknadsdomstolen ansåg att försörjningslagens bestämmelser skulle tillämpas på upphandlingen. Marknadsdomstolen lämnade besvären över upphandlingen utan prövning för att de inte hörde till dess behörighet eftersom upphandlingens värde underskred tröskelvärdena för upphandlingar enligt försörjningslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra om upphandlingen gällde en upphandling inom försörjningslagens tillämpningsområde. Till denna del skulle högsta förvaltningsdomstolen bedöma för vilket ändamål A Abp hade påbörjat byggprojektet för fiskvägarna. Frågan gällde även om upphandlingslagen kunde tillämpas med hänvisning till 5 § 1 mom. 5 punkten i upphandlingslagen, på grund av det offentliga understöd som projektet beviljats.

Genom att bygga fiskvägarna möjliggörs en fortsatt elproduktion i de nämnda forsarna med beaktande av de synpunkter om skydd av fiskbestånden som ingår i den nationella fiskvägsstrategin. Bygget av fiskvägarna sammanhänger med vattenkraftverkens elproduktionsverksamhet och gör det möjligt förverkliga den behövliga elproduktionen i nämnda vattenkraftverk. Upphandlingen av fiskvägsbygget hade följaktligen gjorts för att utöva verksamhet inom energiförsörjningens område i anslutning elproduktion enligt 6 § 3 mom. i försörjningslagen.

Enligt kommissionens beslut av den 19 juni 2006 tillämpas inte försörjningsdirektivet när upphandlande enheter tilldelar kontrakt för att möjliggöra elproduktion eller elförsäljning i Finland, med undantag för Åland. Det är följaktligen fråga om en upphandling som med stöd av 10 § 1 mom. i försörjningslagen faller utanför tillämpningsområdet för nämnda lag.

Enligt 10 § 1 mom. i upphandlingslagen tillämpas nämnda lag inte på upphandlingar som gäller verksamhet enligt försörjningslagen ens i det fall att upphandlingen enligt 10 § i försörjningslagen faller utanför försörjningslagens tillämpningsområde. Därför ska inte heller upphandlingslagen tillämpas på upphandlingen oberoende av det offentliga stöd som beviljats för projektet.

Den ifrågavarande upphandlingen gällde varken upphandling inom upphandlingslagens eller försörjningslagens tillämpningsområden. Marknadsdomstolen var inte behörig att pröva besvären över upphandlingen.

Lagen om offentlig upphandling och koncession (upphandlingslagen) 10 §

Lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslagen) 5 § 2 och 4 mom., 6 § 3 mom. och 10 § 1 mom.

Kommissionens beslut (2006/422/EG) av den 19 juni 2006 om fastställande av att artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster skall tillämpas på elproduktion och elförsäljning i Finland

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014, om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (försörjningsdirektivet) artikel 34 och artikel 35

EU-domstolens dom 28.10.2020, Pegaso Srl Servizi Fiduciarim.fl. v Poste Tutela SpA ym., C-521/18 (EU:C:2020:867)

Ärendet har avgjorts av Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen och Tero Leskinen. Föredragande Saija Laitinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.