18.11.2021/H4073 HFD:2021:159

Markanvändning och byggande - Ändring av detaljplan - Stadsstyrelsens beslutanderätt att godkänna planeändring - Förvaltningsstadga - Generalplan med rättsverkningar - Generalplans styrande verkan - Kompletteringsbyggande - Exploateringsgrad

En av stadsstyrelsen godkänd detaljplaneändring gällde ett område som i generalplanen med rättsverkningar var anvisat att bevaras som ett bostadsområde dominerat av småhus (AP-1). Efter detaljplaneändringen hade för området anvisats ett kvartersområde med flervåningshus där man fick bygga ett fyra våningar högt bostadshus omfattande högst 1 950 våningskvadratmeter.

Förvaltningsdomstolen hade på besvär av grannfastighetens ägare upphävt stadsstyrelsens beslut att godkänna planeändringen. I ärendet skulle på besvär av stadsstyrelsen avgöras om stadsstyrelsen hade befogenhet att godkänna ifrågavarande planeändring och om generalplanen med rättsverkningar i tillräckligt hög grad tjänat till ledning när detaljplaneändringen utarbetades.

Stadsstyrelsen har enligt stadens förvaltningsstadga till uppgift att godkänna detaljplaner och detaljplaneändringar för planer som inte till sina verkningar är betydande. Förvaltningsstadgan innehåller inte bestämmelser om vad planer med betydande verkningar innebär, men enligt stadsstyrelsen har man i stadens förvaltningspraxis till denna del tillämpat de bedömningsgrunder som framgår ur förarbetena (RP 101/1998 rd) till den tidigare ordalydelsen i 52 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999).

Planeändringen omfattade i detta fall ett litet område och hade med beaktande av planeområdets placering, den mängd byggande planen medgav och den övriga utredningen i ärendet inga betydande verkningar gällande bland annat miljön, ekonomin, sociala förhållanden, trafikregleringen eller samhällsstrukturen. Stadsstyrelsen hade kunnat anse att beslutet om planeändringen hörde till dess befogenhet med stöd av förvaltningsstadgan, och besluta att godkänna detaljplaneändringen.

Planeändringsområdet placerar sig i den västra delen av generalplanens AP-1 område och angränsar till väster och nordväst till områden som utvecklas på generalplanenivå och är anvisade som områden för centrumfunktioner (C-2) och offentlig service och förvaltning (PY). Byggnadsbeståndet i näromgivningen består på planeändringsområdets västra och nordvästra sida av bostadsvåningshus och församlingsbyggnader och på dess nordöstra sida av småhus. Mellan planeändringsområdet och småhusområdet på dess nordöstra sida finns ett område för närrekreation och gatuområden.

Det byggande som planeändringen medger ändrar områdets stadsbild men områdets grundnatur ändras inte väsentligt av planeändringen då man beaktar byggnadsbeståndets variation i planeområdets närområden och hur det byggande som planeändringen medger sammankopplas med den övriga stadsstrukturen i gränsområdet för de i generalplanen anvisade olika markanvändningsformerna. Det genom planeändringen anvisade byggandet anpassar sig till den befintliga bostadsstrukturen, och den exploateringsgrad som planeändringen medger innebär ingen stor förändring i den områdesexploateringsgrad som angivits för AP-1-området i generalplanen. Genom att i planeändringen ta in planebestämmelser om byggnadsmassan och fasaderna har man dessutom säkrat att nybygget anpassas till stadsbilden.

Ändringen av detaljplanen innebar med beaktande av det ovan nämnda en sådan precisering av den i generalplanen anvisade markanvändningen som inte kan anses vara i strid med 54 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Följaktligen hade generalplanen med rättsverkningar i tillräckligt hög grad tjänat till ledning när detaljplaneändringen utarbetades.

Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och besvären över stadsstyrelsens beslut avslogs. Stadsstyrelsens beslut förblev i kraft.

Markanvändnings- och bygglagen 42 § 1 mom., 52 § och 54 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Taina Pyysaari, Jaakko Autio, Robert Utter och Veronica Storträsk. Föredragande Petri Hellstén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.