14.10.2021/H3597 HFD:2021:145

Gruvärende - Förbehållsbeslut - Förbehållsanmälan - Malmletning - Besvärsrätt - Partsbehörighet - Indirekt påverkan

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) godkände Magnus Minerals Ab:s förbehållsanmälan enligt gruvlagen. Förbehållet gav företaget företräde att ansöka om malmletningstillstånd inom det område förbehållet gäller.

Frågan gällde om ändringssökandena hade besvärsrätt över Tukes beslut i deras egenskap av privatpersoner som idkar malmletning, fastighetsägare och invånare på området, näringsverksamhetsidkare, vattenområdets andelslag eller invånar- och miljöskyddsföreningar.

Enligt 7 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden får besvär över ett förvaltningsbeslut anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet.

Förbehållsbeslutet avser inte ändringssökandena så besvärsrätten bestäms av om beslutet direkt påverkar deras rätt, skyldighet eller fördel.

Ändringssökandena framförde att förbehållsbeslutet hindrar de konkurrerande malmletarnas verksamhet. De framförde ingen utredning om att någon av dem skulle ha haft ett tillstånd med stöd av gruvlagen till ifrågavarande område. Eftersom förbehållsbeslutet inte hindrar övriga aktörer att på området idka prospektering enligt gruvlagen, påverkar inte förbehållsbeslutet direkt ändringssökandenas rätt, skyldighet eller fördel på den grunden att deras rätt till malmletning skulle hindras.

Ändringssökandena ansåg vidare att de hade besvärsrätt över förbehållsbeslutet i egenskap av områdets markägare och invånare, vattenområdets andelslag eller juridiska personer som främjar områdets landskaps- och miljövärden.

Enligt vad som har konstaterats i högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2013:179 har förbehållsbeslutet inga andra rättsverkningar än att det ger ovan nämnda företrädesrätt till att ansöka om malmletningstillstånd på området ifråga. Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade till förbehållsbeslutets rättsverkningar och konstaterade att det gällande förbehållets eventuella inverkan på värdet på fastigheterna inom området, idkandet av näringsverksamhet eller överlag osäkerheten gällande markanvändningen var fråga om endast indirekta påverkningar.

Eftersom förbehållsbeslutet varken avsåg ändringssökandena eller hade direkt påverkan på deras rätt, skyldighet eller fördel, hade ändringssökandena inte besvärsrätt i ärendet.

Gruvlagen 7 § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 32 § 4 mom., 46 § 1 mom. 5 punkten, 47 § 2 mom., 162 § 1 mom., 165 §:n 1 mom.

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden 7 § 1 mom.

Se även HFD 2013:179

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Riitta Mutikainen, Taina Pyysaari, Jaakko Autio och Robert Utter. Föredragande Laura Leino.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.