6.10.2021/H3482 HFD:2021:139

Yrkesutbildning - Disciplin - Avstängning för viss tid - Disciplinbestämmelsens uttömmande natur - Studerandes skyldigheter - Upprepade otillåtna frånvaron

Förvaltningsdomstolen upphävde det beslut som yrkesläroanstaltens kollegiala organ hade fattat med vilket grundexamensstuderande A i september 2019 för viss tid avstängdes från läroanstalten fram till slutet av maj 2020. Läroanstalten anförde besvär över förvaltningsdomstolens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en tidsbunden avstängning av en studerande till sin natur är ett disciplinärt straff som med anledning av 2 § 3 mom. i grundlagen kan påföras endast i situationer som noga har bestämts i lag, eftersom påförandet av ett disciplinärt straff innefattar bruk av offentlig makt. Disciplinstraffet riktade sig därutöver till den i 16 § 2 mom. i grundlagen tryggade rätten för var och en att få även annan än grundläggande utbildning. De situationer där disciplinstraff i studiemiljön är användbara, regleras uttömmande i 85 § i lagen om yrkesutbildning. Enligt 93 § i lagen förutsätts att de handlingar eller försummelser som ligger till grund för disciplinstraffet specificeras. Vidare ska det beaktas att disciplinstraff inte kan påföras först en lång tid efter att de handlingar eller försummelser som ligger till grund för straffet har skett eller efter att läroanstalten fått kännedom om dem.

Otillåten frånvaro eller försummade studieuppgifter kan inte som sådana betyda att studeranden gör sig skyldig till fusk eller i övrigt bryter mot ordningen vid läroanstalten eller i en annan studiemiljö enligt 85 § 1 mom. 3 punkten i lagen om yrkesutbildning, trots att otillåten frånvaro och försummade studieuppgifter innebär att studeranden försummar sina skyldigheter enligt 94 § i lagen. Ingen utredning hade lämnats om och det kollegiala organets beslut baserade sig inte på att A skulle ha fortsatt bryta mot ordningen vid läroanstalten på det sätt som gett hen en skriftlig varning i januari 2019. I ärendet hade inte heller specificerats andra sådana allvarliga handlingar eller försummelser som hade kunnat lega till grund för avstängningen för viss tid. För avstängningen av A för viss tid hade därför inte framförts skäl enligt 85 § 1 och 2 mom. i lagen om yrkesutbildning. Läroanstaltens besvär avslogs.

Finlands grundlag 2 § 3 mom. och 16 § 2 mom.

Lagen om yrkesutbildning 85 §, 93 § 4 mom. och 94 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Outi Suviranta, Petri Helander, Juha Lavapuro, Ari Wirén och Outi Siimes. Föredragande Helmi Lajunen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.