2.6.2021/H1930 HFD:2021:72

Terrängtrafik - Terrängtrafiktillstånd - Forststyrelsen - Offentlig förvaltningsuppgift - Fiskerättighet enligt särskilda grunder - Ödemarksområde - Renskötsel - Olägenheter orsakade av terrängtrafik - Likvärdighet - Rättsprinciperna inom förvaltningen - Terrängtrafikprinciperna

Forststyrelsen avslog en ansökan om terrängtrafik i ett ödemarksområde på den grunden att det inte med stöd av de terrängtrafikprinciper som Forststyrelsen godkänt var möjligt att vintertid med stöd av fiskerättigheter enligt särskilda grunder bevilja terrängtrafiktillstånd för körning till sjöar med nyttjanderätt till fiske. Förvaltningsdomstolen hade på sökandens besvär upphävt beslutet och återförvisat ärendet till Forststyrelsen för ny behandling. Förvaltningsdomstolen hade motiverat sitt beslut bland annat med att varje tillståndsärende ska avgöras från fall till fall och att de körningar med snöskoter som ansökan gällde inte orsakar ödemarken eller renskötseln sådan olägenhet att tillstånd inte skulle kunna beviljas.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att Forststyrelsen som markägare enligt prövning kan besluta att bevilja tillstånd eller inte bevilja tillstånd. Forststyrelsens prövningsrätt begränsas ändå av att beviljande av terrängtrafiktillstånd hör till dess offentliga förvaltningsuppgifter. Forststyrelsen ska då den beviljar terrängtrafiktillstånd både se till att olägenheter av terrängtrafiken förebyggs och trygga en likvärdig och jämlik behandling av dem som ansöker om tillstånd. Trots att de av Forststyrelsen godkända terrängtrafikprinciperna inte är juridiskt bindande kan Forststyrelsen när den prövar förutsättningarna för ett enskilt tillstånd för att garantera en jämlik behandling av sökandena stöda sig på de linjedragningar som framgår ur terrängtrafikprinciperna.

Snöskoterns rörelse, buller och de fåror den lämnar stör djurens förökning och ätande samt renarnas rörlighet och renskötseln. Olägenheterna ökar enligt antalet beviljade tillstånd. Enligt Forststyrelsen skulle beviljande av terrängtrafiktillstånd för att utöva fiskerättigheter enligt särskilda grunder leda till en markant ökning av tillstånden.

Jämlikhetsprincipen och kravet på lika behandling förutsätter att Forststyrelsen behandlar sökanden i samma ställning på samma sätt. Forststyrelsen ska då den beviljar ett enskilt terrängtrafiktillstånd försäkra sig om att ändringar i tillståndsprövningens linjedragningar inte genom ett ökat antal tillstånd och olägenheter leder till en situation som är i strid med de målsättningar som ställts i lagen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Forststyrelsens beslut att avslå ansökan om sådan snöskoterkörning som var en förutsättning för att utnyttja de fiskerättigheter enligt särskilda grunder som anknöt till en fastighet för att idka fritidsfiske varken stred mot jämlikhetsprincipen eller kravet på lika behandling eller övriga rättsprinciper inom förvaltningen. Därför hade Forststyrelsen kunnat avslå ansökan och förvaltningsdomstolen borde inte ha upphävt beslutet som lagstridigt.

Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och Forststyrelsens beslut att avslå ansökan sattes i kraft.

Finlands grundlag 6 §

Förvaltningslagen 6 §

Terrängtrafiklagen 1 § och 4 § 1 mom.

Lagen om forststyrelsen 5 § 1 och 2 mom. och 6 § 2 mom.

Ödemarkslagen 1 § 1 mom. och 2 §

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Eija Siitari, Taina Pyysaari, Robert Utter och Veronica Storträsk. Föredragande Laura Leino.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.