30.4.2021/H1447 HFD:2021:55

Avgift som motsvarar trafikförsäkringspremien - Försummelse av försäkringsplikten - Bestämmande av avgiften - Försäkringspremiernas premiegrunder - Skälighet - Motorcykel

En av A ägd motorcykel hade inte haft en giltig trafikförsäkring under tiden 18.7.2017 - 9.11.2018, varför Statskontoret på framställning av Trafikförsäkringscentralen för nämnda tid för A hade bestämt en avgift som motsvarar trafikförsäkringspremien om 7.748,08 euro och en försummelseavgift om 7.748,08 euro, sammanlagt 15 496,16 euro.

Frågan gällde om den av Statskontoret bestämda avgiften som motsvarar försäkringspremien till sitt belopp var en avgift som motsvarar en skälig försäkringspremie enligt 27 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen. Den av Statskontoret bestämda avgiften grundade sig på årliga avgifter om 5 788,87 euro för år 2017 och 5 881,49 euro för år 2018. Medeltalet för de erbjudanden på bonusfria försäkringspremier som A erhållit av olika försäkringsbolag var 756,14 euro.

Enligt 27 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen tillämpas på bestämmandet av den avgift som motsvarar trafikförsäkringspremien vad som bland annat föreskrivs i 20 § 2 mom. om premiegrunderna för en av ett försäkringsbolag bestämd försäkringspremie. Premiegrunderna för den av Statskontoret bestämda avgiften som motsvarar trafikförsäkringspremien beaktade endast motorcykelns användningsområde och cylindervolym men inte de i förarbetena till 20 § 2 mom. i lagen uppräknade enskilda grunderna som hänför sig till fordonets ägare och fordonets användning och motsvarande inte till sina utgångspunkter vad gällde trafikskaderisken premiegrunderna för de försäkringspremier som trafikförsäkringsbolagen uppbär och var sålunda inte ägnade att leda till en avgift som motsvarar en genomsnittlig försäkringspremie på det sätt som avses i bestämmelsens förarbeten.

Premiegrunderna för den avgift som motsvarar trafikförsäkringsavgiften ska upprättas så att de står i rimlig proportion till kapitalvärdet på de kostnader som försäkringarna förväntas föranleda. Med beaktande av den märkbara skillnaden mellan den avgift som Statskontoret bestämt och både de av A framförda och av Statskontoret skaffade utredningarna om de avgifter trafikförsäkringsbolagen tar ut för motsvarande försäkringar, ansågs inte Statskontoret ha visat att den för A bestämda avgiften motsvarar en skälig försäkringspremie för den tid som försummelsen gällde.

Statskontorets och förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och ärendet återförsändes till Statskontoret för ny behandling. Statskontoret ska i sin nya behandling beakta att premiegrunderna för den avgift som motsvarar försäkringspremien som bestäms för A motsvarar de premiegrunder som krävs av trafikförsäkringsbolag enligt trafikförsäkringslagen och att avgiften motsvarar en skälig trafikförsäkringspremie.

Trafikförsäkringslagen 6 § 1 mom., 20 § 1 mom. och 2 mom., 27 § 1 mom. och 2 mom., 28 § 1 mom. och 2 mom. samt 29 § 1 mom. och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen och Joni Heliskoski. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.