31.12.2021/465 HFD:2021:194

Miljöskydd - Tillämpningsområdet för statsrådets förordning 800/2010 - Miljötillstånd - Stenkross - Buller - Avfallshantering - Avstånd till plats som exponeras för störningar

Frågan gällde om den med stöd av miljöskyddslagen givna förordningen 800/2010 är tillämplig på krossning av stenmaterial som i en central för industriavfall utrensats som avfall från marksubstanser.

Bolaget hade beviljats miljötillstånd för bland annat krossning av betong- och träavfall samt stenmaterial. Enligt beslutet kunde centralen för industriavfall behandla avfall genom att i 20 - 220 dygn krossa högst 20 000 ton om året. Med en flyttbar krossanläggning krossades bland annat ur marksubstanser utrensat stenmaterial.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att bakgrunden till att förordning 800/2010 stiftades var syftet att förenhetliga minimikraven på verksamheter som gäller stenbrott och tagande av marksubstanser, inklusive krossning av stenmaterial. I förordningen ingår inte bestämmelser om övrig krossningsverksamhet, som krossning av avfall.

Det i centralen för industriavfall krossade stenmaterialet var utrensat ur övriga marksubstanser och verksamheten motsvarade stenkrossverksamhet i samband med tagande av marksubstanser. Det buller som krossandet medförde motsvarade buller som orsakas av krossning av sprängsten, grus eller morän enligt förordning 800/2010. Krosset utnyttjades som sådant.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att med en flyttbar krossanläggning krossat stenmaterial som utrensats som avfall från marksubstanser är stenkross enligt 2 § 1 mom. 3 punkten i förordning 800/2010. Följaktligen tillämpas förordning 800/2010 på krossning av stenmaterial som i en central för industriavfall utrensats som avfall från marksubstanser. Förordningen tillämpas inte på krossning av övriga material i avfallscentralen, som krossning av avfallsbetong.

Se och jmf. HFD 3.3.2016 liggarenummer 663 (kort referat)

Miljöskyddslagen 27 § 1 mom., bilaga 1 tabell 2.7 e

Statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (förordning 800/2010) 1 §, 2 § 1 mom. 3 punkten, 3 § 2 mom., 6 § 1 och 3 mom., 7 § samt 8 § 1 och 3 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Jaakko Autio och Veronica Storträsk samt miljösakkunnigråden Seppo Rekolainen och Olli Malve. Föredragande Laura Leino.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.