17.12.2021/461 HFD:2021:181

Förarutbildning - Tillgodoräknande av utländsk utbildning - Fri rörlighet för tjänster - Tjänstedirektivet - Begränsa tillhandahållandet av tjänster

Transport- och kommunikationsverket avslog med sitt beslut 15.2.2019 A:s ansökan om att få sin förarutbildning från en annan unionsmedlemsstat tillgodoräknad. Enligt skälen till beslutet tillgodoräknar Transport- och kommunikationsverket inte längre kör- och teorilektioner som avlagts utomlands enligt 35 § i körkortslagen efter det beslut som verket fattat och som trädde ikraft 1.7.2018.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att de ifrågavarande bilskoletjänsterna hör till tjänstedirektivets tillämpningsområde. Att inte tillgodoräkna en förarundervisning som erhållits i en annan medlemsstat är inte en i artikel 19 i tjänstedirektivet uttryckligen nämnd förbjuden begränsning av tjänstemottagarnas rättigheter. De i artikeln uttryckligen nämnda begränsningarna är endast exempel på vissa former av begränsningar som riktar sig till tjänstemottagarnas rättigheter i en situation där dessa önskar utnyttja en i ett annat land etablerad tjänsteleverantörs tjänster, och att begränsningar som strider mot tjänstedirektivet även kan bero på andra hinder som försvårar tjänstemottagarnas och särskilt konsumenternas möjligheter att utnyttja tjänsterna.

Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om förarutbildningen som trädde i kraft 1.7.2018 innehåller inte föreskrifter om att tillgodoräkna utbildning som erhållits utomlands och därför är det inte längre möjligt att till någon del tillgodoräkna sådan utbildning. Avsaknaden av denna föreskrift och därtill hörande administrativa praxis innebär ett ovillkorligt förbud att tillgodoräkna någon förarutbildning som erhållits utomlands utan att möjligheten att tillgodoräkna en sådan utbildning har bedömts. I denna situation motsvarar det ur tjänstemottagarens synvinkel absoluta förbudet att tillgodoräkna utländsk förarutbildning en enligt artikel 19 i tjänstedirektivet mot tjänstemottagaren riktad begränsning att använda en utländsk tjänsteleverantörs tjänster. Transport- och kommunikationsverket kunde därför inte avslå A:s ansökan på den grunden att utomlands erhållen utbildning inte längre enligt verkets föreskrift, som trädde i kraft 1.7.2018, kan tillgodoräknas. Därför upphävdes förvaltningsdomstolens och Transport- och kommunikationsverkets beslut och ärendet återförvisades till Transport- och kommunikationsverket för ny behandling.

Körkortslagen 35 § 1, 3 och 6 mom.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artikel 56

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EY om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet) artikel 4.3 och 4.7 samt artikel 19

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen, Joni Heliskoski och Tero Leskinen. Föredragande Jukka Koivusalo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.