19.2.2021/H418 HFD:2021:22

Barnskydd - Ändring av platsen för vård utom hemmet - Fosterförälder - Rättsskydd - Betydelsen av muntlig förhandling

A hade varit placerad i vård utom hemmet i familjevård i B:s fosterfamilj ungefär fem och ett halvt år när den ledande socialarbetaren ändrade platsen för vård utom hemmet på grund av orsaker som centralt sammanhängde med B:s uppfostringsmetoder och handlande som fosterförälder. Bland annat B och barnets far C överklagade beslutet hos förvaltningsdomstolen. Båda yrkade på muntlig förhandling bland annat för bedömning av motbevisningen. Förvaltningsdomstolen avslog yrkandet om muntlig förhandling med hänvisning till 57 § 2 mom. 2 punkten i lagen om rättegång i förvaltningsärenden och avslog besvären.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att på B:s och C:s besvär avgöra om förvaltningsdomstolen hade kunnat avgöra besvären utan att ordna muntlig förhandling för att utreda ärendet såsom ändringssökandena yrkat.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att undantagen enligt 57 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ska tolkas i ljuset av huvudregeln enligt 1 mom. i paragrafen och med beaktande av Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis. Enligt domstolen har en muntlig förhandling också betydelse för att parterna då kan ställa direkta frågor till den andra parten och tillkalla vittnen. För B:s del hade den muntliga förhandlingen särskild betydelse eftersom ändringen av platsen för vård utom hemmet till centrala delar hade grundat sig på hens påstådda handlingar. Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och ärendet återförsändes till förvaltningsdomstolen för muntlig förhandling och för att därefter avgöras på nytt.

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden 57 §

Barnskyddslagen 43 § 3 mom., 45 § 1 mom., 49 § 1 mom. och 89 § 1 mom. 4 punkten

Europeiska människorättskonventionen art. 6.1och art. 8

Europeiska människorättsdomstolens domar 6.11.2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal (stor sammansättning); 2.5.2019, Adžić v. Kroatien (Nr. 2) och 9.4.2019, V.D. m.fl v. Ryssland

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Janne Aer och Petri Helander. Föredragande Milla Wartiovaara.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.