27.4.2021/284 HFD:2021:52

Markanvändning och byggande - Generalplan - Vindkraft - Konsekvensbedömning - Vindkraftsbyggets lämplighet för landskapet

Kommunfullmäktige godkände en delgeneralplan som medger utbyggnad av 12 vindkraftverk med en totalhöjd på högt 240 meter på ett område anvisat för vindkraft (tv). Delgeneralplanen var en del av en på två kommuners område planerad helhet som medger utbyggnad av sammanlagt 15 vindkraftverk.

Planeområdet ligger öster och norr om det nationellt värdefulla landskapsområdet vid Kyro älvdal. De planerade vindkraftverken skulle som närmast finnas cirka 800 meter från älvdalen.

Ändringssökandena yrkade att delgeneralplanen upphävs som lagstridig bland annat på den grunden att delgeneralplanens konsekvenser för landskapet är bristfälligt utredda och delgeneralplanen inte uppfyller kraven på innehållet i en generalplan om att värna landskapet och att utbyggnaden av vindkraft ska lämpa sig för landskapet.

I de landskapsutredningar som låg som grund till delgeneralplaneavgörandet hade vindkraftsprojektets konsekvenser för landskapet bedömts från olika riktningar och avstånd. Vindkraftsverkens synlighet i landskapet hade också visualiserats med hjälp av bildmontage. I konsekvensbedömningen hade särskilt projektets konsekvenser för det nationellt värdefulla landskapet i Kyro älvdal beaktats. Ytterligare hade planeprojektets landskapsmässiga samverkan med den andra vindkraftsparken, som placerade sig inom den nu ifrågavarande vindkraftsparkens verkningsområde, beaktats. Utredningarna kunde anses tillräckligt omfattande för att en bedömning av om delgeneralplanens konsekvenser för landskapet uppfyller kraven på innehållet i en generalplan enligt markanvändnings- och bygglagen kunde göras. Delgeneralplaneavgörandet grundade sig därför på tillräckliga utredningar och konsekvensbedömningar enligt 9 § i markanvändnings- och bygglagen gällande konsekvenserna för landskapet.

De i delgeneralplanen för vindkraft anvisade områdena placerar sig på ett område som i etapplandskapsplan 2 för Österbotten har bedömts lämpligt som ett regionalt betydelsefullt område för vindkraftverk. De enligt delgeneralplanen möjliggjorda vindkraftverkens konsekvenser för landskapet i Kyro älvdal är enligt konsekvensbedömningen på vissa ställen betydande. De för landskapsområdet skadliga konsekvenserna kan som en helhet betraktade trots det bedömas förbli på en rimlig nivå bland annat på grund av att planeområdet ligger i mitten av det skogbevuxna område som avgränsar åkerdalarna. Således söndrar kraftverken inte kanten av det viktiga landskapsrummet i Kyro älvdal. Det aktuella vindkraftsprojektets landskapsmässiga samverkan med den andra vindkraftsparken i närheten kan inte anses vara betydande.

De av en utbyggnad av den vindkraft som delgeneralplanen möjliggör orsakade skadliga konsekvenserna för landskapsområdet vid Kyro älvdal och för de övriga för landskapet och den byggda kulturmiljön värdefulla objekten i närheten av projektområdet, är på ovan nämnda grunder inte som en helhet betraktade så betydande att delgeneralplanen skulle anses strida mot kraven på innehållet i en generalplan om att värna landskapet och att utbyggnaden av vindkraft ska lämpa sig för landskapet.

Markanvändnings- och bygglagen 9 § (204/2015), 39 §, 77 b §

Markanvändnings- och byggförordningen 1 § 1 mom.

Kommunallagen (365/1995) 90 § 2 mom. (1375/2007)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari, Jaakko Autio och Robert Utter. Föredragande Petri Hellstén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.