1.4.2021/135 HFD:2021:39

Rökförbud - Tobakslagen - Tobaksrök - Bostadssammanslutning - Hörande - Fel i förfarandet - Återförvisning

Den kommunala myndigheten hade med stöd av 79 § i tobakslagen på ansökan av ett bostadsaktiebolag med sitt beslut 17.10.2018 meddelat rökförbud på balkongerna till lägenheterna i bostadsaktiebolaget och lägenheternas gårdar. I det hörande som bolaget genomförde enligt 79 § i tobakslagen framgick att en ägare till aktier som berättigade till besittning av en lägenhet motsatte sig att en ansökan om rökförbud gjordes. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att hörandet enligt 79 § tobakslagen är privaträttsligt till sin natur och ämnat att tjäna bostadssammanslutningens eget beslutsfattande i uppgörandet av ansökan. Det hörande enligt 79 § i tobakslagen som förpliktar bostadssammanslutningen ersätter inte en myndighets administrativa hörande i det myndighetsförfarande där beslut om rökförbud fattas. Ägaren till de aktier som berättigade till besittning av den lägenhet rökförbudet gällde var en part som direkt berördes av bolagets ansökan. Den kommunala myndigheten hade inte innan ansökan avgjordes berett ägaren till de aktier som berättigade till besittning av en lägenhet och som hade motsatt sig ansökan, en möjlighet enligt 34 § 1 mom. i förvaltningslagen att bli hörd med anledning av bolagets ansökan, och det fanns ingen grund enligt 2 mom. 5 punkten i paragrafen att avgöra ärendet utan hörande. Eftersom det därför var fråga om fel i förfarandet skulle förvaltningsdomstolens och tjänsteinnehavarens beslut upphävas och ärendet återförvisas till den kommunala myndigheten för ny behandling.

Tobakslagen 79 § 1, 2 och 4 mom.

Förvaltningslagen 34 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari, Jaakko Autio och Robert Utter. Föredragande Irene Mäenpää.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.