18.2.2021/66 HFD:2021:21

Mervärdesskatt - Skatteförvaltningens förhandsavgörande - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Utbildningstjänst - Tjänster och varor som sedvanligt hör till utbildningen - Sedvanliga konsumtionsvaror - Snedvridning av konkurrensen - Neutralitetsprincipen i beskattningen

Den kommunägda samkommunens för utbildning uppgift var att upprätthålla, anordna och ge bland annat grundläggande yrkesutbildning för unga och vuxna i enlighet med tillstånden att ordna utbildning. Eleverna i den av samkommunen för utbildning upprätthållna läroanstalten utförde i samband med den mervärdesskattefria undervisningen avgiftsbelagda elevarbeten. De tjänster och varor som utförts som elevarbeten såldes i samkommunens namn mot vederlag till utomstående kunder.

Ärendet gällde frågan om försäljningen av de i samband med utbildningen framställda varorna och tjänsterna var befriade från mervärdesskatt som en del av den skattefria utbildningen. I avgörandet skulle beaktas bestämmelsen i mervärdesskattedirektivets artikel 132.1 led i och dess tolkning som den framgår ur domstolens dom i målet C-699/15, Brockenhurst College.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att de i ansökan om förhandsavgörande avsedda elevarbetena som besvären gällde inte erbjöds endast en begränsad grupp utomstående personer och tillhandahållandet av dem var inte heller på annat sätt begränsat på det sätt som var fallet i domstolens mål C-699/15. De ifrågavarande tjänsterna och produkterna skiljde sig inte till denna del avsevärt från kommersiella företags motsvarande varor och tjänster. En befrielse från mervärdesskatt hade därför lett till olika beskattning i förhållande till kommersiella företags motsvarande varor och tjänster, vilket hade varit i strid med neutralitetsprincipen i beskattningen. Därför var samkommunen för utbildning skyldig att betala mervärdesskatt på försäljningen av nämnda varor och tjänster. Omröstning 4 - 1.

Skatteförvaltningens förhandsavgörande gällande momsbeskattning för tiden 5.2.2019 - 31.12.2020.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten och 39 §

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 2.1.a och c, 132.1.i och 134

Domstolens dom i målet C-699/15, Brockenhurst College (EU:C:2017:344)

Se och jmfr. HFD 2018:115

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Janne Aer, Joni Heliskoski och Tero Leskinen. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.