19.1.2021/27 HFD:2021:9

Handlingsoffentlighet - Partsoffentlighet - Parts rätt att ta del av handling - Journalhandlingar - Handlingar som gäller utredande av dödsorsak - Tillämplig lag - Allmän lag - Speciallag - Klagomål på grund av felbehandling - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)

Föräldrarna hade anfört klagomål till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) om den sjukhusvård deras fullvuxna barn hade fått före sin död. När Valvira hade gett sitt beslut med anledning av klagomålet hade föräldrarna bett att av Valvira få kopior på sitt barns journalhandlingar från hälso- och sjukvårdens verksamhetsenheter och de handlingar som gällde den rättsmedicinska utredningen av dödsorsaken.

Offentligheten och sekretessen av den information som ingår i journalhandlingarna samt rätten att ta del av informationen, när de nämnda handlingarna är i Valviras besittning, bestäms med beaktande av patientlagens tillämpningsområde inte enligt patientlagen utan enligt offentlighetslagen. Med beaktande av klagomålets natur och syfte samt att de som anfört klagomålet var närstående i förhållande till den avlidne, gällde det klagomålsärende som Valvira behandlat och avgjort föräldrarnas rätt och fördel enligt 11 § 1 mom. i offentlighetslagen. De hade därmed med stöd av nämnda bestämmelse rätt att som parter ta del av de enligt 24 § 1 mom. 25 punkten sekretessbelagda journalhandlingar om den avlidnes hälsotillstånd som låg till grund för Valviras beslut, om inte något annat följer av 11 § 2 mom. 1 punkten i offentlighetslagen.

Offentligheten och sekretessen av de handlingar som gäller utredande av dödsorsaken och förutsättningarna för utlämnande av uppgifter ur dem, när ifrågavarande handlingar är i Valviras besittning, bestäms inte enligt offentlighetslagen utan enligt lagen om utredande av dödsorsak. De som anfört klagomålet över sitt avlidna barns vård hade med stöd av 15 § 2 mom. 3 punkten i lagen om utredande av dödsorsak rätt att ta del av de handlingar om den rättsmedicinska utredningen av dödsorsaken som låg till grund för Valviras beslut och som med stöd av 1 mom. ska hållas hemliga.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 1 § 1 mom., 3 §, 5 § 2 mom., 9 § 1 mom., 10 §, 11 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, 14 § 1 mom., 15 § 1 mom., 22 §, 24 § 1 mom. 25 punkten samt 26 § 1 mom.

Lagen om patientens ställning och rättigheter (patientlagen) 1 §, 2 § 2, 4 och 5 punkten, 10 a § 1 mom., samt 13 § 1 mom., 2 mom. och 3 mom. 5 punkten

Lagen om utredande av dödsorsak 15 § 1 mom. och 2 mom. 3 punkten

Lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari, Monica Gullans och Juha Lavapuro. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.