8.1.2021/8 HFD:2021:3

Medborgarskapsärende - Bestämmande av medborgarskapsstatus - Finskt medborgarskap på grundval av födelse - Förälders medborgarskapsstatus - Förlust av medborgarskap - Rättskraft - Grunderna för god förvaltning

Enligt Migrationsverkets beslut skulle A i Finland anses vara medborgare i Stor-Britannien. A hade vid sin födelse 1997 inte erhållit finskt medborgarskap för att hens pappa hade förlorat sitt finska medborgarskap vid 22 års ålder år 1987. Detta hade konstaterats i ett beslut år 2002.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att den inte i samband med bestämmandet av A:s medborgarskapsstatus prövar lagligheten av det meddelande Migrationsverket gett år 2002 om bestämmandet av A:s pappas medborgarskapsstatus. Eftersom A:s pappa inte var finsk medborgare då A föddes, har A inte erhållit finskt medborgarskap vid sin födelse. Principen om god förvaltning och berättigade förväntningar förutsätter inte ett annorlunda avgörande.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att domstolen i det aktuella ärendet som gällde bestämmande av A:s medborgarskapsstatus hade att ta ställning till om A:s pappa hade varit finsk medborgare då A föddes. Myndigheternas tidigare ställningstaganden hade ingen bindande verkan för det aktuella ärendet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg det på basis av utredningen om pappans förhållanden utrett, att pappan direkt med stöd av lag enligt den tidigare medborgarskapslagen hade förlorat sitt finska medborgarskap innan A föddes. A hade följaktligen inte kunnat erhålla finskt medborgarskap efter sin pappa.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg vidare att det inte i ärendet var fråga om en sådan speciell situation där en persons medborgarskapsstatus inte kan bestämmas endast utgående från de vid ifrågavarande tidpunkt ikraftvarande medborgarskapslagarnas detaljerade bestämmelser. Beslutet att i Finland anse A vara medborgare i Stor-Britannien kunde inte anses strida mot de allmänna rättsprinciperna om god förvaltning. A:s besvär avslogs.

Omröstning 6−2.

Medborgarskapslagen 1 § 1 mom. och 36 § 1 mom.

Medborgarskapslagen (401/1968) 1 § 1 mom. (584/1984), 8 b § (584/1984) 1 och 2 mom.

Se och jmfr. HFD 2016:178 och HFD 2016:179

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Eija Siitari, Outi Suviranta, Janne Aer, Petri Helander, Toomas Kotkas, Ari Wirén och Antti Pekkala. Föredragande Katariina Flinkman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.