Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2021

Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

31.12.2021/H4814 HFD:2021:195
Utlänningslagen - Internationellt skydd - Avfall från islam - Omvändelse till kristendomen - Sur place -situation - Bedömning av religiös övertygelse - Vittnesberättelser - Deltagande i församlingens verksamhet
31.12.2021/465 HFD:2021:194
Miljöskydd - Tillämpningsområdet för statsrådets förordning 800/2010 - Miljötillstånd - Stenkross - Buller - Avfallshantering - Avstånd till plats som exponeras för störningar
30.12.2021/H4769 HFD:2021:193
Stöd för närståendevård - Vårdarvode - Av kommunen fastställda kriterier för beviljande av stöd - Hur bindande och krävande vården är - Ändring i vårdberoendet - Coronaviruspandemin
30.12.2021/H4802 HFD:2021:192
Mervärdesskatt - Undantag från skattepliktig försäljning - Finansiell tjänst - Betalningsrörelse - Sammanställande och kvittning av betalningsförpliktelser - Avveckling som sker i centralbanken - Tjänst som köps av underleverantör
30.12.2021/H4781 HFD:2021:191
Offentlig upphandling - Kommunallagen - Konkurrenslagstiftningen - Bolagiseringsskyldighet - Samkommuns deltagande i ett anbudsförfarande - Likvärdiga konkurrensförutsättningar - Garantera en likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivarna - Lika möjligheter att erbjuda tjänster - Konkursskydd - Skattefördelar
23.12.2021/H4728 HFD:2021:190
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Fel i förfarandet - Hörande av barn - Uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker - Jehovas vittne
22.12.2021/H4580 HFD:2021:189
Diskrimineringslagen - FN:s handikappkonvention - Diskriminering - Rörelsehandikappad person - Rätt till likvärdig behandling - Skyldighet att säkerställa rimlig anpassning ‒ Lufttrafikbolag - Ordna med tillräckligt rymlig sits - Prisnedsättning
21.12.2021/H4667 HFD:2021:188
Körrätt - Körkort som blivit i polisens besittning - Medicinska krav för körkort - Anledning misstänka att hälsotillståndet eller prestationsförmågan för körkort inte uppfylls - Tidens gång
21.12.2021/H4663 HFD:2021:187
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Somalia - Risk för tvångsäktenskap - Minderårig asylsökande - Sökandens precisare berättelse i förvaltningsdomstolen - Bedömning av trovärdigheten - Barnets bästa
21.12.2021/H4639 HFD:2021:186
Europeiska havs- och fiskerifonden - Finansieringskvoten för en fiskeaktionsgrupp - Avvika från ett utlåtande av en fiskeaktionsgrupp - Strida mot Europeiska unionens lagstiftning - Insatser som svarar mot åtgärder i avdelning V kapitel I i EHFF-förordningen - Skydda redskap - Förutsättning att alla lämpliga åtgärder införs för att förhindra fysiska skador på rovdjur - Gråsäl
21.12.2021/463 HFD:2021:185
Markanvändning och byggande - Rivningslov - Detaljplanebeteckning - Byggnadsskydd - Byggd kulturmiljö av riksintresse - Fabriksbyggnader - Byggnadernas skick och användningsduglighet
20.12.2021/H4629 HFD:2021:184
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Internt flyktalternativ - Aktuell landinformation - Utredningsskyldighet - Riskanalys - Ryska federationen
17.12.2021/H4598 HFD:2021:183
Överlåtelseskatt - Fission - Överlåtelse av äganderätt till en fastighet - Byggnader som ska uthyras - Fortsätta verksamheten - Kringgående av skatt
17.12.2021/H4596 HFD:2021:182
Överlåtelseskatt - Fusion - Överlåtelse av äganderätt till en fastighet - Uthyrda byggnader - Fortsatt hyresverksamhet
17.12.2021/461 HFD:2021:181
Förarutbildning - Tillgodoräknande av utländsk utbildning - Fri rörlighet för tjänster - Tjänstedirektivet - Begränsa tillhandahållandet av tjänster
17.12.2021/H4590 HFD:2021:180
Djurskydd - Tillsynsveterinär - Inspektion med anledning av misstanke - Omedelbara åtgärder - Hörande - Skydd mot självinkriminering - Av polisen samtidigt förrättad husrannsakan
15.12.2021/H4502 HFD:2021:179
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdrag för ränteutgifter - Företagsköp - Koncernbidrag - Grunda ett aktiebolag för att köpa ett företag - Holdingbolag - Anskaffningsskuld för aktier - Kringgående av skatt
15.12.2021/H4500 HFD:2021:178
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdrag för ränteutgifter - Företagsköp - Grunda ett aktiebolag för att köpa ett företag - Koncerninternt arrangemang - Anskaffningsskuld för aktier - Kringgående av skatt - Etableringsfrihet - Diskrimineringsförbud
13.12.2021/H4461 HFD:2021:177
Markanvändning och byggande - Godkännande av byggnadsordningen - Maximal omfattning för byggande på oplanerat strandområde - Ändring av en fritidsbostads användningsändamål till permanent bostad - NTM-centralens besvärsrätt
9.12.2021/H4402 HFD:2021:176
Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Marknadsdomstolens behörighet - Upphandling som gäller energiförsörjning - Elproduktion - Byggentreprenad för att bygga en fiskväg
Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.