Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2021

Avgörandena nummersvis

103-84 83-62 61-42 41-22 21-1

14.7.2021/H2588 HFD:2021:103
Myndighets besvärsrätt - Mätning av virke - Officiell mätare - Inspektionsmätning av fabriksmätning - Det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka - Förvaltningsprocessuellt ärende
7.7.2021/H2421 HFD:2021:102
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd på grund av familjeband - Äventyrande av allmän ordning och säkerhet - Upphörande av inreseförbud - Fakta som legat till grund för tidigare utvisningsbeslut
7.7.2021/H2418 HFD:2021:101
Utlänningsärende - Återkallande av flyktingstatus - Ansöka pass i den stat där man är medborgare - Begagna sig på nytt av den stats skydd där man är medborgare - Frivillighet
7.7.2021/H2357 HFD:2021:100
Utlänningsärende - Utvisning - Treårigt inreseförbud - I Finland född utlänning - Allmän ordning och säkerhet - Brott - Helhetsbedömning av utvisningen - Band till Finland - Anknytning till hemlandet - Skydd för familjelivet - Barnets bästa - Nödvändighet och proportionalitet
7.7.2021/H2413 HFD:2021:99
Utlänningsärende - Familjeåterförening - Anknytningsperson som fått flyktingstatus - Försörjningsförutsättning - Tillämpande av försörjningsförutsättningen - Tidsfristen om tre månader
7.7.2021/H2410 HFD:2021:98
Utlänningsärende - Familjeåterförening - Anknytningsperson som fått flyktingstatus - Försörjningsförutsättning - Tillämpande av försörjningsförutsättning - Tidsfristen om tre månader - Avvikelse från försörjningsförutsättningen
7.7.2021/H2390 HFD:2021:97
Extraordinära rättsmedel - Ansökan om återbrytande - Avgörande om planeringsbehov - Talerätt i ärende som gäller återbrytande - Partsbehörighet - Besvärsrätt
7.7.2021/393 HFD:2021:96
Kommunalärende - Statligt stöd - Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 - Stöd av mindre betydelse - Förutsättningarna för beviljande av stöd - Utredning om kumulering innan stöd beviljas - Moderbolag - Ett enda företag - Tidpunkten för beviljande av stöd - Laglig rätt till stöd
1.7.2021/390 HFD:2021:95
Miljötillstånd - Avfall - Yrkesmässig behandling av avfall eller behandling av avfall i en anläggning - Avfallsåtervinning - Slutdeponering - Förbättring av en åkers odlingsförhållanden - Icke-förorenat jordmaterial
1.7.2021/H2358 HFD:2021:94
Privat naturskyddsområde - Inrättandet av naturskyddsområden - Fridlysningsbestämmelser - Begränsningar i rätten att färdas - Cykling - Skada för växtlivet eller djurlivet - Skötsel- och nyttjandeplan - Motivering av beslut
30.6.2021/392 HFD:2021:93
Beskattning av näringsverksamhet - Skattepliktig inkomst - Anläggningstillgångsaktie - Besittningstid - Aktievederlag som erhållits i samband med överlåtelse av apportegendom - Verksamhetsöverlåtelse
30.6.2021/H2359 HFD:2021:92
Gåvoskatt - Förhandsavgörande - Skattelättnad på grund av generationsväxling - Värdet enligt de grunder som iakttas i beräkningen av nettoförmögenhet - Förändring i företagsförmögenheten - Försäljning av intressebolags aktier - Väsentlig förändring
30.6.2021/387 HFD:2021:91
Punktskatt - Bränsleskatt - Rätt till skatteåterbäring - Fartygstrafik - Grund för vederlag - Skogsavverkningsentreprenad
28.6.2021/386 HFD:2021:90
Beskattning av personlig inkomst - En i Finland allmänt skattskyldig andelsägare - SICAV-investeringsfond - Avkastningsandel - Förvärvs- eller kapitalinkomst - Fri rörlighet för kapital - Unionens domstols förhandsavgörande
28.6.2021/385 HFD:2021:89
Internationell adoption - Avgift för uppföljningstjänst - Förtroendeskydd - Avtal om avgifter som upptas för adoptionstjänster - Förlängning av adoptionsuppföljning - Kostnader som orsakades av arbetsskeden vid tillhandahållandet av uppföljningsrapporter
28.6.2021/383 HFD:2021:88
Beskattning av inkomst i näringsverksamhet - Beskattning enligt uppskattning - Skatterevision - Bokföring - Personligt konto - Firmaföretagares konto
24.6.2021/H2261 HFD:2021:87
Kärnenergilagen - Malmanrikningsverksamhet - Utvinning av uran - Förläggningskommunens stöd för beviljande av tillstånd - Ändring av ansökan
23.6.2021/H2267 HFD:2021:86
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Försäkringsdomstolens beslut - Uttagande av tilläggspremie - Fel i förfarandet - Rättskraft - Utredandet av ärendet - Muntlig förhandling - Oriktig tillämpning av lagen - Högsta förvaltningsdomstolens behörighet
23.6.2021/379 HFD:2021:85
Fastighetsskatt - Förhandsavgörande - Beskattningsgrund - Värdering - Utmål - Gruvbolag - Fastighet för gruvindustri - Mark - Bassäng för anrikningssand - Avrinningsbassäng
22.6.2021/H2234 HFD:2021:84
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd på grund av familjeband - Försörjningsförutsättning - Inkomstkällor - Grunden för anknytningspersonens uppehållstillstånd
Avgörandena nummersvis

103-84 83-62 61-42 41-22 21-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.