Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2021

Avgörandena nummersvis

43-24 23-3 2-1

16.4.2021/H1300 HFD:2021:43
Sökande av ändring - Besvärsväg - Förvaltningsdomstolens behörighet - Centralnämnden för uppbådsärenden - Lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
14.4.2021/H1200 HFD:2021:41
Varumärke - Risk för förväxling - Likhet mellan varor - Omständigheter i anslutning till försäljning av varor - Helhetsbedömning
14.4.2021/150 HFD:2021:42
Begäran om förhandsavgörande - Yrkeskvalifikationsdirektivet - Erkännande av yrkeskvalifikationer - Barnträdgårdsläraryrket - Reglerat yrke - Kompetensbevis - Examen avlagd i Estniska socialistiska sovjetrepubliken - Yrkeskompetens som skaffats i tredje land
9.4.2021/143 HFD:2021:40
Offentlig upphandling - Villkorligt upphandlingsbeslut - Tryggande av upphandlingsenhetens avtalsrättsliga ställning - Anbudsgivarens åtagande för anbudsförfarandet - Gottgörelse - Upphandlingens värde - Gottgörelsebeloppets storlek
1.4.2021/H1083 HFD:2021:38
Handlingsoffentlighet - Tjänstemannarättsligt beslut - Beslut som gäller avstängning från tjänsteutövning - Brottsmisstanke - Tillämpning av sekretessbestämmelsen - Förundersökning
1.4.2021/135 HFD:2021:39
Rökförbud - Tobakslagen - Tobaksrök - Bostadssammanslutning - Hörande - Fel i förfarandet - Återförvisning
29.3.2021/H1062 HFD:2021:37
Medborgarskapsärende - Statens fördel - Inverkan av ett beslut som fattats med stöd av utlänningslagen - Förvägrad asyl - Flykting - Uteslutningsgrund - Brott mot mänskligheten samt gärning som strider mot Förenta Nationernas syften och principer
25.3.2021/H1014 HFD:2021:36
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Beskattning av personlig inkomst - Gränsöverskridande fusion - Aktiebolagslagen - Betydelse av aktiebolagsrättsliga förutsättningar - Amerikanskt fusionerande bolag
25.3.2021/129 HFD:2021:35
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Beskattning av personlig inkomst - Fusion - Amerikanskt aktiebolag - Fysiska personer som aktieägare
24.3.2021/H1005 HFD:2021:33
Tjänsteinnehavare - Hävning av tjänsteförhållande - Synnerligen vägande skäl - Lärare - Kontroll av brottslig bakgrund - Sexualbrott som skett på fritiden - Tilltron till att läraruppgifterna sköts på behörigt sätt
24.3.2021/126 HFD:2021:34
Miljötillstånd - Distributionsstation för flytande bränslen - Klass 1E grundvattenområde - Förbud mot förorening av grundvatten - Förutsättningarna för beviljande av tillstånd - In casu -prövning - Områdets förhållanden - Tekniska skyddsåtgärder - Tillståndsvillkor - Stänga den hydrologiska förbindelsen - Bästa tillgängliga teknik (BAT) - Områdesspecifik riskbedömning - Olycksrisk
15.3.2021/117 HFD:2021:32
Marktäktstillstånd - Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Grustäkt - Åsområde - Speciella naturförekomster - Deltaliknande utvidgningsområde - Strandbrant - Uppkomst - Syneförrättning - Utredningsskyldighet
11.3.2021/111 HFD:2021:31
Tullbeskattning - Efteruppbörd - Import från Turkiet - Tullunionen - Fri omsättning av varor - A.TR.-varucertifikat - Efterkontroll
8.3.2021/95 HFD:2021:30
Medborgarskapsärende - Identitet - Tidsfristens förlopp - Korrekt antecknade personuppgifter i befolkningsdatasystemet - Skyldighet att utreda identiteten under den tioåriga tidsfristen
4.3.2021/89 HFD:2021:29
Offentlig upphandling - Maskinell dosdispensering av mediciner - Tjänsteupphandlingskontrakt - Tjänstekoncession - Vederlag för en tjänst - Överföring av verksamhetsrisken
3.3.2021/82 HFD:2021:28
Beskattning av personlig inkomst - Begränsat skattskyldig - Inkomst från Finland - Ränta - Pension - Pensionens förhöjning - Tillämpning av det nordiska skatteavtalet
26.2.2021/80 HFD:2021:27
Handlingsoffentlighet - Förundersökningsmaterial - Videomaterial - Bildupptagning - Sekretess - Sätt att lämna ut handling - Skydd för privatlivet - Kränkning av skyddet för privatliv
26.2.2021/79 HFD:2021:26
Handlingsoffentlighet - Förundersökningsmaterial - Videomaterial - Sekretess - Skydd för privatlivet - Uppgifter om privatlivet
24.2.2021/H491 HFD:2021:25
Beskattning av personlig inkomst - Skatteplikt på inkomst - Aktieemission som grundar sig på arbetsförhållande - Bolagets egna aktier som förvärvats på marknaden
24.2.2021/74 HFD:2021:24
Kommunalärende - Markanvändningsavtal - Markanvändningsavtalsersättning - Kalkylmässigt pris för byggrätt - Kommunens fördel - Lika behandling av markägare - Markpolitiskt program - Gängse värde - Kommunens prövningsrätt
Avgörandena nummersvis

43-24 23-3 2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.