Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2020

Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

10.8.2020/3352 HFD:2020:90
Kommunalärende - Samkommunens behörighetsområde - Grundavtal - Företagshälsovård
20.7.2020/3239 HFD:2020:89
Varumärke - Risk för förväxling - Likhet mellan varor och tjänster - Varumärkeslikhet - Helhetsbedömning - Patent- och registerstyrelsens besvär
13.7.2020/3137 HFD:2020:88
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Förföljelse - Allvarlig skada - Alternativt skydd - Turkiet - Landinformation
8.7.2020/3060 HFD:2020:87
Tjänstemannaärende - Försvarsmakten - Förflyttning till uppgift med lägre kravnivå och lön - Besvärsförbud - Grundrättighetsbejakande lagtolkning
8.7.2020/3029 HFD:2020:86
Antagning av studerande - Polisyrkeshögskolan - Oförvitlighet - Tillförlitlighet - Utländska bindningar - Säkerhetsutredning av person - Dubbelt medborgarskap - Jämställdhet - Diskriminering - Muntlig förhandling
6.7.2020/2957 HFD:2020:85
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - NTM-centralens besvärsrätt - Ärende med verkningar som är betydande på landskapsnivå - Värdefulla landskapsområden på landskapsnivå - Äventyrande av landskapsvärden
6.7.2020/2956 HFD:2020:84
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - NTM-centralens besvärsrätt - Ordnande av vattentjänster - Vattenskydd - Tillräcklig utredning
6.7.2020/2955 HFD:2020:83
Markanvändning och byggande - Bygglov - Stor detaljhandelsenhet - Hypermarket - NTM-centralens besvärsrätt - Affärens natur - Affärslokalernas våningsyta - Detaljplanebestämmelser - Undantag från detaljplan
1.7.2020/2870 HFD:2020:82
Lagen om grundläggande utbildning - Fri transport till förskoleundervisning - Understöd för transport - Tillräckligt understöd - Av transporten orsakade nödvändiga och direkta kostnader
30.6.2020/2856 HFD:2020:81
Vattenhushållningsärende - Vattenkraftverk - Fiskevårdsskyldighet - Ändring av tillståndsvillkor - Ringa betydelse - Fiskväg - Utplanteringsskyldighet
29.6.2020/2833 HFD:2020:80
Kommunalbesvär - Stadsstyrelsemedlemmars jäv - Jäv på grund av generalklausul - Verksamhetsbidrag - Förmån - Operaföreställning - Operabiljett - Pausservering
29.6.2020/2822 HFD:2020:79
Miljötillstånd - Tillståndsmyndighet - Behörighet - Regionförvaltningsverket - Statlig miljötillståndsmyndighet - Kommunal miljötillståndsmyndighet - Tekniskt och funktionellt samband - Behandling av avfall som sker yrkesmässigt - Lagringsområde - Askbaserad - Dagvatten - Förorening - Torvproduktion
25.6.2020/2774 HFD:2020:78
Förskottsuppbörd - Förskottsinnehållning - Personalförmån - Sport- och idrottstjänster - Sedvanlighet - Skälighet
24.6.2020/2725 HFD:2020:77
Tobakslagen - Försäljningsförbud - Elektronisk cigarrett - Nikotinfri vätska för förångning - Smakvätska som är godkänd för användning i livsmedel - Direktivet beträffande tekniska standarder - Försummelse av informationsförfarandet
15.6.2020/2612 HFD:2020:74
Markanvändning och byggande - Generalplan - Planebestämmelse - Behov av tillstånd för miljöåtgärder - Lagändring - Tillämpning av övergångsstadgande - Generalplans rättsverkan - Partiellt upphävande
15.6.2020/2606 HFD:2020:73
Varumärke - Absolut grund för avslag - Vilseledande - Tjänsternas art - Beslutsmotivering - Patent- och registerstyrelsens besvär
11.6.2020/2535 HFD:2020:72
Dataskydd - Allmän dataskyddsförordning - Sökande av ändring - Förvägra rätten att erhålla information - Logguppgiftsbegäran - Myndighet som registeransvarig - Enhetlig tillämpning av unionsrätten
11.6.2020/2534 HFD:2020:71
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Aktiebyte - Penningvederlag
11.6.2020/2533 HFD:2020:70
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdragsgill förlust - Lånefordran på moderbolaget - Koncernbolag - Kommanditbolag - Bestämmandeinflytande
10.6.2020/2510 HFD:2020:69
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Annan anhörig - Anknytningsperson med flyktingstatus - Fast familjegemenskap - Bo åtskiljs i två år - Val av boningsort
Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.