Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2020

Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

29.10.2020/4159 HFD:2020:110
Mervärdesskatt - Uthyrning av fast egendom - Tillhandahållande av tjänster med anknytning till fast egendom - Maskinsalstjänst - Land där tjänsten överlåts - Förhandsavgörande av unionens domstol
29.10.2020/4155 HFD:2020:109
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol - Yrkeskvalifikationsdirektivet - Yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården - Rätt att använda yrkesbeteckning - Psykoterapeut
23.10.2020/H483 HFD:2020:108
Besvärsrätt - Direkt påverkan på ändringssökandens rätt, skyldighet eller fördel - Behov av rättsskydd - Rätt att få sin sak behandlad av domstol - Rätt till effektivt rättsmedel - Beslut med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar - Begränsning av mötesfriheten
21.10.2020/H451 HFD:2020:107
Kommunalärende - Stadsfullmäktiges beslut - Godkännande av arrendegrunder för tomter - Överklagbarhet
16.10.2020/4043 HFD:2020:106
Elmarknadsdirektivet - Besvärsrätt - Part i förvaltningsförfarande - Begäran om utredning - Hushållskund till ett nätbolag som idkar eldistribution - Energimyndighetens beslut att inte vidta åtgärder mot nätbolaget
13.10.2020/4027 HFD:2020:105
Fastighetsskatt - Beskattningsvärde - Värdering av fastighet - Beräknat beskattningsvärde - Gängse värde - Höjning av beskattningsvärdet
12.10.2020/3959 HFD:2020:104
Inkomstbeskattning - Skattepliktig inkomst - Inkomstbegreppet - Förvärvsinkomst - Upphörande av samboförhållande - Gottgörelse enligt sambolagen - Hemarbete
1.10.2020/3831 HFD:2020:103
Intressebevakning i förmyndarverksamheten - Fastighetsaffär - Tillstånd enligt förmyndarskapslagen - Besvärsrätt - Direkta och indirekts rättsverkningar - Rättshandlingens motpart
28.9.2020/3797 HFD:2020:102
Utlänningsärende - Besvärstillstånd - Grunder för beviljande av besvärstillstånd - Annat särskilt vägande skäl - Ny utredning
28.9.2020/3791 HFD:2020:101
Extraordinärt ändringssökande - Återställande av försutten fatalietid - Begränsning av allmänna fiskerättigheter - Fiskeguide - Part - Hörande av part - Delgivning - Besvärsrätt - Synnerligen vägande skäl
25.9.2020/3776 HFD:2020:100
Vattentjänst - Vattentjänstverk - Anslutningsskyldighet - Befrielse från anslutningsskyldigheten - Förutsättningar för befrielse - Buret vatten - Anslutningskostnader - Obetydligt behov av tjänsterna - Ekonomisk och ändamålsenlig skötsel av vattentjänsterna - Övriga ansökningar om befrielse
24.9.2020/3747 HFD:2020:99
Mervärdesskatt - Överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet - Uthyrning av skrivbordsplats - Uthyrning av kontorsutrymme med lås - Tilläggsfaciliteter - Gemensamma kontorstjänster - Servicehelhet - Anslutningsprincipen
22.9.2020/3709 HFD:2020:98
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Barn - Ensamkommande barn - Alternativt skydd - Kringgå bestämmelserna om inresa - Skydd för familjelivet
18.9.2020/3697 HFD:2020:97
Kyrkoärende - Ändring av äktenskapslagen - Vigsel av samkönade personer till äktenskap - I strid med de skyldigheter som prästämbetet medför och i strid med prästlöftet - Varning
17.9.2020/3672 HFD:2020:96
Förskottsuppbörd - Förskottsinnehållning - Källbeskattning - Arbete i Finland - Idrottare - Undertecknandearvode
15.9.2020/3662 HFD:2020:95
Beskattning av personlig inkomst - Hushållsavdrag - Underhåll eller ombyggnad av bostad - Säkerhets- och larmsystem - Installationsarbete
10.9.2020/3619 HFD:2020:94
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Jehovas vittne - Förföljelse på grund av religion
9.9.2020/3612 HFD:2020:93
Markanvändning och byggande - Avgörande om planeringsbehov - NTM-centralens besvärsrätt - Position som granne - Betydelse på riks- eller landskapsnivå
9.9.2020/3608 HFD:2020:92
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Överflyttning av byggrätt - Ändamålsenlig helhet - Generalplaneområde - Tillräcklig utredning - Jämlikhet
7.9.2020/3573 HFD:2020:91
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Somalia - Asylförfarande - Särskilda förfarandegarantier - Sexuellt våld - Kvinnlig sökande - Manlig tolk och intervjuare
Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.