Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2020

Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

21.12.2020/4832 HFD:2020:150
Skjutvapen - Innehavstillstånd - Återkallelse av tillstånd - Varning - Tillståndsmyndighetens prövningsrätt - Skyldighet att lämna utredning
21.12.2020/H1061 HFD:2020:149
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Koncernbidrag - Koncernförhållandets längd - Fission med ett verksamt bolag - Partiell fission
18.12.2020/4378 HFD:2020:148
Offentlig upphandling - Nationell upphandling - Lämplighetskrav som gäller en anbudsgivares ekonomiska och finansiella situation - Godtagbar utredning över ekonomisk och finansiell situation - Rätt att styrka att lämplighetskravet uppfylls med annan motsvarande utredning - Krav gällande kreditvärderingen
18.12.2020/4377 HFD:2020:147
Offentlig upphandling - Nationell upphandling - Upphandlingsenhetens prövningsrätt att välja förfarandet vid konkurrensutsättningen av nationell upphandling - Onormalt lågt anbud - Upphandlingsenhetens begäran om förklaring på anbudets priser och kostnader - Anbudsgivarens skyldighet att inlämna förklaring så att det onormalt låga anbudet kan bedömas - Förkastande av anbud som onormalt lågt
18.12.2020/4376 HFD:2020:146
Offentlig upphandling - Samarbetsavtal mellan kommuner - Modell med ansvarskommun - Överföring av befogenheter - Upphandlingar efter överföringen av befogenheter - Enhet anknuten till den upphandlande enheten (in house-enhet) - Unionens domstols förhandsavgörande
18.12.2020/4374 HFD:2020:145
Inkomstbeskattning - Beskattning av överlåtelsevinst - Avdragsgill överlåtelseförlust - Överlåtelse av egendom - Vederlagsfri överlåtelse
17.12.2020/4369 HFD:2020:144
Förvaltningstvistemål mellan kommuner - Ansvar för barnskyddets kostnader - Undvikande av vård utom hemmet - Förordnande som vårdnadshavare vid sidan av förälder - Betalning av vårdararvode och kostnadsersättning
16.12.2020/4355 HFD:2020:143
Förvaltningstvistemål - Vårdararvode och kostnadsersättning - Kommun som svarar för kostnaderna - Vårdnadshavares död - Undvikande av vård utom hemmet - Förordnande som vårdnadshavare vid sidan av förälder - Förordnande som vårdnadshavare i stället för förälder
15.12.2020/4348 HFD:2020:142
Offentlig upphandling - Delgivning av upphandlingsbeslut - Felaktig e-postadress - Prövning av besvär
14.12.2020/4346 HFD:2020:141
Handlingsoffentlighet - Logguppgift - Begäran om logguppgift - Skyddsarrangemang för datasystem - Fordonstrafikregistret - Registerförfrågan - Utredning - Parts rätt att ta del av uppgifter
10.12.2020/4341 HFD:2020:140
Handlingsoffentlighet - Ansökan om finansiering - Forskningsplan - Expertutlåtande - Forskningshemlighet - Utvärderingshemlighet - Finlands Akademi
10.12.2020/4340 HFD:2020:139
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Humanitärt skydd - Ändring av utlänningslagen - Avlägsnande av humanitärt skydd ur utlänningslagen - Förutsättningarna för att bevilja humanitärt skydd efter att lagändringen trätt i kraft
9.12.2020/4337 HFD:2020:138
Markanvändning och byggande - Undantag - Strandgeneralplan - Bygginskränkning - Behov för undantag - Bärodling - Tunnelväxthus - Konsekvenser för landskapet - Syneförrättning
8.12.2020/4317 HFD:2020:137
Utlänningsärende - Arbetstagares uppehållstillstånd - Hörande av sökanden - Utredning av ärendet - Begäran att ta kontakt
4.12.2020/H893 HFD:2020:136
Stöd för närståendevård - Avtal om närståendevård - Ledighet för närståendevårdare - Förvaltningstvistemål - Periodisering av lediga dagar
3.12.2020/H863 HFD:2020:135
Utkomststöd - Beviljande av utkomststöd - Bristfälliga besvär - Besvärens innehåll - Komplettering av besvär - Rätt att få sin sak behandlad av en domstol - Lämna utan prövning
3.12.2020/H862 HFD:2020:134
Utkomststöd - Beviljande av utkomststöd - Bristfälliga besvär - Besvärens innehåll - Komplettering av besvär - Rätt att få sin sak behandlad av en domstol - Lämna utan prövning
2.12.2020/4305 HFD:2020:133
Rennäring - Renskötsellägenhet - Lagen om renskötsellägenheter - Befriande från överlåtelsebegränsning - Särskilda skäl - Förvaltningspraxis - Ändrad förvaltningspraxis - Jämlik behandling - Konsekvens - Samernas hembygdsområde - Enontekis
27.11.2020/H837 HFD:2020:132
Regionförvaltningsverkets beslut - Delgivning med staden - Elektronisk delgivning - Tidpunkt från vilken besvärstiden börjar löpa - Sända besvärsanvisning
27.11.2020/H836 HFD:2020:131
Körrätt - Villkorligt körförbud - Alkolåsövervakad körrätt - Prövotidens längd - Myndighetens prövningsrätt - Proportionalitetsprincipen
Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.