Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2020

Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

19.3.2020/1276 HFD:2020:28
Jaktlagen - Habitatdirektivet - Dispens - Dispens från fredning av varg - Stamvårdande jakt - Bekämpa tjuvjakt - Berättigat syfte för att bevilja dispens - Annan tillfredsställande lösning - Gynnsam skyddsnivå (bevarandestatus) - Unionens domstols dom med anledning av begäran om förhandsavgörande
19.3.2020/1275 HFD:2020:27
Jaktlagen - Habitatdirektivet - Dispens - Dispens från fredning av varg - Stamvårdande jakt - Bekämpa tjuvjakt - Berättigat syfte för att bevilja dispens - Annan tillfredsställande lösning - Gynnsam skyddsnivå (bevarandestatus) - Unionens domstols dom med anledning av begäran om förhandsavgörande
19.3.2020/1282 HFD:2020:26
Markanvändning och byggande - Detaljplaneändring - Generalplans styrande verkan - Krav på detaljplanens innehåll - Värnande om den byggda miljön - Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY) - Betongsilor - Nybyggnads lämplighet i en värdefull bebyggd miljö - Tillräcklig utredning
16.3.2020/1203 HFD:2020:25
Utlänningsärende - Jävig domares tillbakaträdande - Muntlig förhandling - Rättvis rättegång
10.3.2020/1114 HFD:2020:24
Miljöskyddslagen - Miljötillstånd - Tillståndsvillkor - Tillståndsansökans bindande verkan - Tillståndsbeslutets recitdels bindande verkan - Lindrade krav i förordningen
5.3.2020/1049 HFD:2020:23
Beskattning av personlig inkomst - Förtäckt dividend - Aktieköp till underpris - Överlåtelse till bolag som ägs av aktieägares bröstarvinge - Orealiserad värdestegring
5.3.2020/1002 HFD:2020:22
Utkomststöd - Grundläggande utkomststöd - Serviceboende - Måltidsavgift - Utgifter som täcks med grunddelen - Övriga grundutgifter - Utgifter för kost
4.3.2020/969 HFD:2020:21
Avfallsärende - Förvaltningstvång - Riktande av vite - Markbyggande - Rivningsmaterial från byggnad - Den som levererar avfall - Nedskräpningsförbud - Avfallsinnehavarens ansvar - Skyldighet att känna till avfallet - Överge avfall och behandla det på ett okontrollerat sätt - Gemensamt ansvar för huvudförpliktelsen
4.3.2020/985 HFD:2020:20
Kommunalärende - Klientavgift - Handikappservice - Självriskandel för färdtjänst - Allmänt beslut om självriskandelens grunder - Kilometergrund - Zonbaserade enkelbiljetter
4.3.2020/976 HFD:2020:19
Stöd för närståendevård - Beviljande av stöd för närståendevård - Ändring av de i kommunen fastslagna grunderna för beviljande av stöd - Sänkning av betalningsklassen inom vårdberoendegruppen - Retroaktivitet - Besvär - Förvaltningstvistemål
28.2.2020/905 HFD:2020:18
Nyttighetsmodell - Grund för ogiltigförklaring - Ändring till modellansökan - Ändring av ansökan om europapatent - Iakttagande av villkoren för ändring - Samma uppfinning
19.2.2020/679 HFD:2020:17
Markanvändning och byggande - Detaljplaneändring - Krav på detaljplanens innehåll - Byggd miljö - Gårdsområde - Kompletteringsbyggande
17.2.2020/647 HFD:2020:16
Miljöskydd - Verksamhet av försöksnatur - Termisk återvinning av gjuterisand - Rökgasutsläpp - Behov av miljötillstånd - Förbud mot förorening av grundvatten - Riskbedömning - Tillräcklig utredning
14.2.2020/635 HFD:2020:15
Inkomstbeskattning - Skattepliktig inkomst - Fastighetssammanslutning - Bostad i aktieägares besittning - Tomt - Bolagsvederlag som understiger gängse hyra
13.2.2020/592 HFD:2020:14
Miljötillstånd - Distributionsstation för flytande bränslen - Viktigt grundvattenområde - Förbud mot förorening av grundvatten - Bedömningskriterier för föroreningsrisken - Grundvattnets strömningsriktning - Hantering av dagvatten - Hängande grundvatten
13.2.2020/591 HFD:2020:13
Miljötillstånd - Distributionsstation för flytande bränslen - Viktigt grundvattenområde - Förbud mot förorening av grundvatten - Bedömningskriterier för föroreningsrisken - Grundvattnets hydrogeologiska förhållanden - Områdesspecifik riskbedömning
7.2.2020/506 HFD:2020:12
Sjötrafik - Begränsning av sjötrafik - Tidsbundet förbud - Autonom sjötrafik - Testnings- och pilotverksamhet - Säkerhet inom sjötrafiken - Allmänt intresse
7.2.2020/500 HFD:2020:11
Tillsyn över arbetarskyddet - Tillämpningsområdet för beställaransvarslagen - Definition av beställare - Motsvarande företag som är verksamt i utlandet - Regionförvaltningsverkets rätt att erhålla information
5.2.2020/481 HFD:2020:10
Kommunalärende - Tjänsteval - Kommundirektörsvikariat - Allmänna utnämningsgrunder för tjänster - Diskriminering - Kön
31.1.2020/394 HFD:2020:9
Kommunalärende - Statligt stöd - Fastighetsköp - Hyra - Helhetsarrangemang - Uppfyllandet av kriterierna för statligt stöd - Utredning av marknadsmässighet - Ekonomisk utredning
Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.