Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2020

Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

13.5.2020/2095 HFD:2020:48
Handlingsoffentlighet - Offentlighetslagens tillämpningsområde - Myndighetshandling - Icke-handling - Brev till ministern - Medborgarbrev - Ministeriehandling
7.5.2020/2013 HFD:2020:47
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdrag för ränteutgifter - Tillämpning av begränsningar i rätten att dra av räntor - Jämförelse av balansräkningar - Balansräkningstest - Koncernbokslut - Underkoncern - FPCI-fond
7.5.2020/2012 HFD:2020:46
Kommunalärende - Fullmäktigeledamot - Jäv - Ändring av förvaltningsstadga - Kommunalfullmäktiges och kommunalstyrelsens ordföranden - Deltid - Månatligt arvode
23.4.2020/1805 HFD:2020:45
Åldersgränser för bildprogram - Animationsserie - Bildprogram som är skadliga för barns utveckling - Innehåll som antyder sexuellt våld - Skrämmande och ångestframkallande innehåll - Nationella audiovisuella institutet - Bildprogramsnämnden - Myndighets prövningsrätt - Domstolskontrollens omfattning
21.4.2020/1764 HFD:2020:44
Kommunallagen - Finansministeriets beslut - Administrativ säkringsåtgärd - Avstängning från förtroendeuppdrag - Kommunal förtroendevald - Rättegång som gäller tjänstebrott - Ändrade omständigheter - Tingsrättens dom - Förkastande av åtal
20.4.2020/1729 HFD:2020:43
Beskattning av personlig inkomst - Förtäckt dividend - Den förtäckta dividendens belopp - Förvärv av egna aktier - Inkomstbegreppet - Nettoinkomst
20.4.2020/1727 HFD:2020:42
Extraordinärt ändringssökande - Mervärdesskatt - Tullförfarande - Försäljning (som riktar sig) utanför unionen/gemenskapen - Exportförsäljning - Villkor för skattefrihet - T1-transiteringsförfarande - Utförselbekräftat överlåtelsebeslut
16.4.2020/1702 HFD:2020:41
Handikappservice - Personlig assistans - Assistentens resekostnader - Funktioner som hör till normal livsföring - Resans längd - Kommunens stående anvisningar - Socialhjälp i utlandet
9.4.2020/1628 HFD:2020:40
Handikappservice - Personlig assistans - Fritidsaktiviteter och hobbyverksamhet - Barn - Resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den
7.4.2020/1571 HFD:2020:39
Offentlig upphandling - Anbudets överensstämmelse med anbudsförfrågan - Reservgeneratorsentreprenad - Rätt att lita på uppgifterna i anbudet - Förfarandet i samband med upphandlingsbeslutet och efter det
6.4.2020/1559 HFD:2020:38
Registrering av personalfond - Personalfondsavsättning - Resultatpremiesystem - Resultatpremie - Krav på lagbundenhet - Samarbetsombudsman - Samarbetsombudsmannens besvärsrätt
3.4.2020/1536 HFD:2020:37
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Ny behandling av ärendet - Beslutets slutsats - Behovet av tydlighet - Beslutets laga kraft - Rättskraft
2.4.2020/1510 HFD:2020:36
Beskattning av näringsverksamhet - Koncernbidrag - Krav på inhemskt bolag - Tolkning av EU:s grundfördrag - Etableringsfrihet - Avdrag av förlust - Tidsperiod för att avdra förlust
2.4.2020/1503 HFD:2020:35
Beskattning av näringsinkomst - Internprissättning - Ignorera finansieringsarrangemangs konstruktion - Investera fordringar som apportegendom - Finansieringsbolag - Omdefiniering av affärstransaktion - Identifiering av affärstransaktioner
2.4.2020/1502 HFD:2020:34
Beskattning av näringsinkomst - Internprissättning - Försäljning av färdiga produkter - Försäljningsbolags förlustbringande verksamhet - Kostnadsplusmetoden - Nettomarginalmetoden - Val av part att testas
1.4.2020/1464 HFD:2020:33
Medborgarskapsärende - Boendetidsvillkor - Unionsmedborgare - Europeiska kemikaliemyndigheten - Rätt att vistas permanent i Finland - Egentligt bo och hemvist
30.3.2020/1446 HFD:2020:32
Kommunalärende - Kommunalfullmäktiges beslut - Borgmästarmodell - Övergång till borgmästarmodell under mandattiden - Återkallande av kommunstyrelsens uppdrag - Principen om en förtroendevalds oavsättlighet - Organisationsförändring
25.3.2020/1365 HFD:2020:31
Jaktlagen - Dispens - Fridlyst djurart - Järv - Fångstområde - Naturvård - Natura 2000-område - Art som utgör grund för skyddet - Behovet av en Naturabedömning
20.3.2020/1315 HFD:2020:30
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Flyktingstatus - Alternativt skydd - Urskillningslöst våld - Asylsökandens personliga omständigheter - Orsakssamband
19.3.2020/1277 HFD:2020:29
Jaktlagen - Habitatdirektivet - Dispens - Dispens från fredning av varg - Allmän säkerhet - Tvingande skäl - Annan tillfredsställande lösning - Gynnsam skyddsnivå (bevarandestatus)
Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.