Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2020

Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

10.6.2020/2512 HFD:2020:68
Rökförbud - Tillsynsärende enligt tobakslagen - Kommunal tillsynsmyndighet - Kommunens behörighet - Lokaler som är tillgängliga för anställda
9.6.2020/2481 HFD:2020:67
Utlänningsärende - Utvisning - Helhetsbedömning - Brottslighet - Skyddet för familjeliv - Barnets bästa - Integration i Finland - Proportionalitetsprincipen
5.6.2020/2460 HFD:2020:66
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Försörjningsförutsättning - Flyttad tidsfrist för att lämna in ansökan - Tillämpning av försörjningsförutsättningen - Skydd för berättigade förväntningar - Proportionalitetsprincipen
5.6.2020/2459 HFD:2020:65
Utlänningsärende - Återkallande av uppehållstillstånd - Varaktigt flyttat bort från Finland - Besök i Finland med under två års mellanrum - Permanent uppehållstillstånd
5.6.2020/2452 HFD:2020:64
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd på grundval av familjeband - Äktenskap - Kringgå bestämmelserna om inresa - Skydd för familjeliv - Allmänt intresse - Arbete och vistelse i Finland utan tillstånd
5.6.2020/2450 HFD:2020:63
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd på grundval av familjeband - Äktenskap - Kringgå bestämmelserna om inresa - Skydd för familjeliv - Allmänt intresse - Schengenvisum beviljat av en annan stat - Ansökan om internationellt skydd
4.6.2020/2440 HFD:2020:62
Vattenhushållningsprojekt - Grundvatten - Grustag - Viktigt grundvattenområde - Tillrinningsområde för grundvattenbildning - Skyddsområde för en vattentäkt - Uppskattad närskyddszon
29.5.2020/2354 HFD:2020:61
Utlänningsärende - Flykting - Återkallande av flyktingstatus - Begagna sig av den stats skydd där man är medborgare - Visum - Förändrade förhållanden - Behov av skydd - Bedömning av förutsättningarna - Myndighetens utredningsskyldighet
28.5.2020/2333 HFD:2020:60
Fri skoltransport - Annan än närskola - Barns sjukdom - Jämlikhet - Rimliga anpassningar
26.5.2020/2263 HFD:2020:59
Markanvändning och byggande - Upphöra med utarbetandet av plan - Upphävande av byggförbud - Vindkraft - Förvaltningsbesvär - Kommunalbesvär - Kommunens prövningsrätt
26.5.2020/2262 HFD:2020:58
Mervärdesskatt - Hälso- och sjukvårdstjänster - Kalkylerad återbäring - Landskap - Hälso- och sjukvårdstjänster som köpts i andra EU-länder
22.5.2020/2225 HFD:2020:57
Livsmedelstillsyn - Slakteri - Avgift för köttbesiktning - Offentligrättslig prestation - Lagen om grunderna för avgifter till staten - Självkostnadsvärde - Besiktningspersonalens lönekostnader under uppsägningstiden - Kontrollförodningen - Livsmedelssäkerhetsverket Evira (numera Livsmedelsverket)
22.5.2020/2215 HFD:2020:56
Hälsoskydd - Tillsyn - Sanitär olägenhet - Tobaksrök - Bedömning med hjälp av luktsinnet - Upprepad olägenhet - Föreläggande - Sedvanligt bruk av bostad - Byggnadsägarens ansvar
20.5.2020/2203 HFD:2020:55
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Punktskatter - Skatt på alkoholdrycker - Små bryggerier - Sambeskattning - Strukturdirektivet - Nationellt genomförande - Direkt rättsverkan av art. 4.2 i direktivet
18.5.2020/2147 HFD:2020:54
Byggnadsskydd - Skyddsföreskrifter - Museiverkets befogenhet - Utfärda anvisningar - Befogenhet - Grundlagen
15.5.2020/2119 HFD:2020:53
Markanvändning och byggande - Landskapsplan - Vindkraft - Fågelfauna - Utredning av konsekvenserna - Naturabedömning - Prövning av om en bedömning behövs
15.5.2020/2114 HFD:2020:52
Markanvändning och byggande - Detaljplanens aktualitet - Bedömning av detaljplanens aktualitet - Ändamålsenlig helhet med tanke på bedömningen av detaljplanens aktualitet - Byggande som är av väsentlig betydelse för områdesanvändningen eller miljöbilden - Värmecentral
15.5.2020/2103 HFD:2020:51
Beskattning av näringsverksamhet - Företagsomstrukturering - Fusion - Utländskt dotterbolag - Avdrag av förlust - Slutlig förlust
14.5.2020/2110 HFD:2020:50
Kommunalbesvär - Lån beviljat av kommunen - Proprieborgen - Betydande ekonomisk risk - Säkerhet - Efterpant i företagsinteckning - Datanätsandelslag - Andelslags svaga ekonomiska ställning
14.5.2020/109 HFD:2020:49
Barnskydd - Ändring av platsen för vård utom hemmet - Professionellt familjehem - Person som ansvarar för barnets vård och fostran - Besvärsrätt
Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.