31.12.2020/4432 HFD:2020:170

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjemedlem - Laglighetskravet inom förvaltningen - Myndighets utredningsskyldighet - Associationsavtalet mellan Republiken Turkiet och Europeiska ekonomiska gemenskapen - Associationsrådets beslut - Internationellt fördrag som binder unionen - Omedelbar rättsverkan - Laglig arbetsmarknad - Återförsända ärende till Migrationsverket

Anknytningspersonen, den turkiska medborgaren B, vistades i Finland med permanent uppehållstillstånd. B hade följaktligen rätt att arbeta i Finland. Anknytningspersonen hade tidigare haft företagsverksamhet. Ur handlingarna framgick inte i detalj hur lång tid B under sin vistelse i Finland hade arbetat som arbetstagare på den lagliga arbetsmarknaden. Ändringssökanden A hade kommit till Finland som familjemedlem till sin make B och vistats fem år i Finland med uppehållstillstånd. A hade bott tillsammans med B och deras gemensamma i Finland födda barn.

Migrationsverket hade genom sitt beslut varken beviljat A permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av att försörjningsförutsättningen inte uppfylldes. Migrationsverket hade inte i sitt beslut bedömt bestämmelserna i det för Finland bindande associationsavtalet mellan republiken Turkiet och Europeiska ekonomiska gemenskapen och det sammanhängande associationsrådets beslut 1/80 och betydelsen av unionens domstols rättspraxis gällande tolkningen av dem för A:s uppehållstillståndsärende.

På dessa grunder upphävde högsta förvaltningsdomstolen förvaltningsdomstolens och Migrationsverkets beslut och återförvisade ärendet till Migrationsverket för ny behandling.

Avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet, undertecknat i Ankara 12.9.1963 och fastställt för gemenskapens vidkommande genom Rådets beslut 64/732/EEG (EGT 1964, 217, s. 3685, ovan associationsavtalet) artikel 2.1

Tilläggsprotokollet till associationsavtalet, antaget och fastställts för gemenskapens vidkommande genom Rådets förordning nr 2760/72 (EGT L 293, s. 1) artikel 36, 59 och 62

Det genom avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet inrättade associationsrådets beslut nr 1/80 av 19.9.1980 om utveckling av associeringen, artikel 6.1 - 2, artikel 7, artikel 13 och artikel 14.1

Finlands grundlag 2 § 3 mom.

Förvaltningslagen 6 § och 45 § 1 mom.

Utlänningslagen 6 § 1 mom., 7 § 2 mom., 39 §, 54 § 1 mom., 56 § 1 mom. och 66 a §

Se EUD:s dom 11.5.2000 i ärendet C-37/98 (Savas ECLI:EU:C:2000:224), EUD:s dom 17.9.2009 i ärendet C-242/06 (Sahin ECLI:EU:C:2009:554), EUD:s dom 29.3.2012 i de sammansatta ärendena C-7/10 och 9/10 (Kahveci och Inan ECLI:EU:C:2012:180) och EUD:s dom 14.6.2012 i ärendet C-606/10 (ANAFE ECLI:C:2012:348)

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Janne Aer, Joni Heliskoski och Tero Leskinen. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.