22.12.2020/4400 HFD:2020:154

Mervärdesskatt - Skattegrund - Rättelsepost till försäljningsintäkter - Skadestånd - Frivillig gottgörelse - Distributionsnätsinnehavare - Avbrott i eldistributionen

A Ab var ett bolag som idkar elöverföring och som vid avbrott i eldistributionen erbjöd sina kunder en gottgörelse på tre procent, högst dock 350 euro, som beaktades i kundens elöverföringsavgift. Den gottgörelse som A Ab betalade grundade sig inte på gottgörelse för fel i eldistributionen enligt 97 § i elmarknadslagen eller skadestånd enligt 100 § i samma lag. A Ab betalade inte gottgörelse åt sina kunder i de fall bolaget var skyldigt att med stöd av ovan nämnda bestämmelser betala gottgörelse åt sina kunder. Det var därför fråga om en gottgörelse som A Ab betalade sina kunder utan lagstadgad skyldighet.

Frågan gällde om A Ab hade rätt att behandla ovan nämnda gottgörelser som rättelseposter till försäljningsintäkter vilka sänker skattegrunden, eller om gottgörelserna var skadeståndsersättningar som faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesbeskattningen och inte kan avdras från skattegrunden för den skattepliktiga försäljningen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att gottgörelse i form av prisnedsättning åt kunden som ges på grund av brister i tjänsten såsom avbrott i tjänsteleveransen, i huvudsak innebär att kunden får tjänsten till ett billigare pris än ursprungligen avtalat. Sådan prisnedsättning utgör rättelseposter till försäljningsintäkterna enligt 78 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskatelagen och prisnedsättning enligt art. 90.1 i mervärdesskattedirektivet, och ska avdras från skattegrunden. Med beaktande av grunden för den gottgörelse A Ab betalade sina kunder och att gottgörelsen inte var bunden till omfattningen av den skada kunden eventuellt orsakats, fanns ingen grund att inte anse att det var fråga om en sådan prisnedsättning som avses i bestämmelserna. Centralskattenämndens beslut upphävdes och som ett nytt förhandsavgörande fastställdes att A Ab hade rätt att avdra de ifrågavarande gottgörelserna från skattegrunden för sin skattepliktiga försäljning. Omröstning 3 - 2.

Centralskattenämndens förhandsavgörande om mervärdesbeskattning för tiden 14.6.2019 - 31.12.2020.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 73 § 1 mom. och 78 § 1 mom. 1 punkten

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG art. 2.1 a och c, art. 73, art. 79.1 b och art. 90.1

Unionens domstols dom i ärendet C-337/13, Almos Agrárkülkereskedelmi

Jmrf. HFD 2018:69

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Anne Nenonen och Tero Leskinen. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.