25.11.2020/4286 HFD:2020:128

Statstjänsteman - Utnämningsbeslut - Besvär av person som sökt tjänsten - Beredning av utnämningsbeslut - Utnämnande myndighets prövningsrätt - Domstolskontrollens omfattning

Vid statsrådets kansli hade en tjänst som finansråd varit ledig att sökas. Tjänsten hade sökts av 36 behöriga personer. Statsrådets allmänna sammanträde beslöt att till tjänsten utnämna B. A anförde hos högsta förvaltningsdomstolen besvär över beslutet bland annat på den grunden att hens meriter inte hade beaktats till fullo och att hen var mer meriterad än B som utnämnts till tjänsten.

Enligt det nya 59 § 1 mom. i statstjänstemannalagen som trädde i kraft 1.1.2019 får den som söker en tjänst genom besvär söka ändring i ett beslut om utnämning till tjänsten enligt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. A hade därför rätt att söka ändring i statsrådets allmänna sammanträdes beslut genom att hos högsta förvaltningsdomstolen anföra besvär. Besvär får anföras på den grunden att beslutet är lagstridigt.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade som utgångspunkt för bedömningen att det i lagberedningshandlingarna för 59 § i statstjänstemannalagen har fästs särskild uppmärksamhet vid den prövningsrätt som ingår i ett utnämningsärende och omfattningen av domstolens uppgifter när den behandlar besvär över ett utnämningsbeslut. Införandet av besvärsrätt innebär inte att den utnämnande myndighetens prövningsrätt överförs till den domstol som behandlar besvären. Domstolens uppgift är att utgående från besvären bedöma om myndigheten har använt sin prövningsrätt på ett lagenligt sätt. Domstolen kan dock inte ersätta en myndighets utnämningsprövning med sin egen.

Högsta förvaltningsdomstolen har som bakgrund till sitt avgörande refererat behörighetskraven för den tjänst som ansökan gällde, tjänsteannonsen, utnämningspromemorian som den utnämnande myndigheten hade uppgjort och meritjämförelsen samt den utnämnande myndighetens intervjuer med de sökande. Beredningen av utnämningsärendet hade gjorts sakenligt och sökandenas meriter hade jämförts jämlikt. Den utnämnande myndigheten hade utgående från vad som hade anförts om sökandenas meriter och deras jämförelse efter en helhetsbedömning kunnat anse B vara mer meriterad för tjänsten än A. Statsrådet hade fattat beslutet inom ramen för sin prövningsrätt. Beslutet stred inte mot de allmänna utnämningsgrunderna enligt 125 § 2 mom. i Finlands grundlag och var inte annars heller lagstridigt.

Finlands grundlag 125 § 2 mom.

Statstjänstemannalagen 6 § 1 mom., 8 § 4 mom., 59 § 1 mom.

Förvaltningslagen 6 §

Förvaltningsprocesslagen (586/1996) 7 § 1 mom.

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden 126 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Toomas Kotkas, Ari Wirén och Antti Pekkala. Föredragande Riitta Kreula.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.