25.11.2020/4284 HFD:2020:130

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Upphörande av flyktingstatus - Väsentlig och varande förändring i förhållandena

A var medborgare av Demokratiska republiken Kongo och han var hemma från provinsen Ituri, som ligger i landets östra del. A:s flyktingstatus hade grundat sig på hans föräldrars etniska tillhörighet och den misstänkta politiska åsikt som de tillskrivits på grund av den etniska bakgrunden.

Migrationsverket hade först ansett att A inte kunde återvända till hemområdet på grund av den dåliga säkerhetssituation som rådde där. Migrationsverket hade därefter prövat huruvida A skulle kunna leva i något annat område i landet, och det hade ansetts att han utan oskäliga svårigheter kunde bosätta sig i landets huvudstad.

Vid prövningen av upphörande av flyktingstatus har Migrationsverket enligt allmänna flyktingrättsliga principer en skyldighet att utreda huruvida förhållandena som rådde då A hade blivit flykting hade upphört att existera och att det var fråga om en väsentlig och varande förändring.

Migrationsverket hade inte i sitt beslut anfört att de till den etniska bakgrunden hörande orsaker som hänförde sig till beviljande av flyktingstatus skulle ha upphört att existera. De förhållanden som Migrationsverket hänförde till i sitt beslut, som gällde det faktum att A hade blivit myndig och var vid god hälsa, var inte i dessa förhållanden av betydelse vid prövningen av förutsättningarna för upphörande av flyktingstatus. Det var utrett att det inte hade skett en i 107 § 3 mom. avsedd väsentlig och varande förändring i säkerhetssituationen i A:s hemområde.

Upphörande av flyktingstatus förutsätter att på grund av förändringarna i förhållandena är grunderna som ledde till beviljandet av flyktingstatus inte längre i kraft. Vid prövningen av upphörande av flyktingstatus hör inte ett övervägande om huruvida den berörda personen på grund av förändringar i landinformationen utan oskäliga svårigheter kan bosätta sig på ett annat område inom hemlandet.

Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning artikel 1.C.5

Utlänningslagen 107 § 1 moment 5 punkten och 3 moment

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (skyddsdirektivet, omarbetat) artikel 11.1 e och 11.2

Ärendet har avgjorts av justitieråden Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Monica Gullans och Juha Lavapuro. Föredragande Jenny Rebold.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.