9.9.2020/3612 HFD:2020:93

Markanvändning och byggande - Avgörande om planeringsbehov - NTM-centralens besvärsrätt - Position som granne - Betydelse på riks- eller landskapsnivå

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet hade godkänt A:s ansökan om avgörande om planeringsbehov för att bygga ett egnahemshus och garage på en cirka 0,6 ha stor fastighet. Fastigheten låg omkring 70 meter från en motorväg.

Frågan gällde om NTM-centralens ansvarsområde för miljön och naturresurserna hade besvärsrätt över det beslut om avgörande om planeringsbehov som gällde projektet.

De besvärsgrunder NTM-centralensansvarsområde för miljön och naturresurserna framförde i sina besvär anknöt till områdesanvändning och styrning av byggandet, vilket ingick i dess uppgifter och verksamhet. Med beaktande av att NTM-centralernas uppgifter och behörighet inom de olika verksamhetsområdena i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna har definierats som separata, hade NTM-centralens ansvarsområde för miljon och naturresurserna inte som granne besvärsrätt enligt 193 § 1 mom. 1 punkten i markanvändnings- och bygglagen på den grunden att ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen inom samma NTM-central verkade som ansvarig för väghållningen på den motorväg som gränsade till byggplatsen. Den i besvärsskriften framförda grunden att besvär i ärenden som gäller avgöranden om planeringsbehov i NTM-centralens arbetsordning hörde till enhetens för ansvarsområdet för miljön och naturresurserna uppgifter, var inte avgörande i frågan.

Byggplatsen låg inte på ett område med särskilda natur- eller kulturmiljövärden och projektet var på grund av sin ringa natur inte ett ärende med verkningar som var riksomfattande och betydande på landskapsnivå enligt 18 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen, som enligt nämnda lagrum övervakas av NTM-centralen. De eventuella följdverkningar som godkännandet av ansökan om avgörande om planeringsbehov innebar för till exempel kommande beslut i motsvarande ärenden inom samma kommun, kunde inte heller anses utgöra en grund för ärendets betydelse på riks- eller landskapsnivå.

Slutresultatet i förvaltningsdomstolens beslut att avvisa NTM-centralens besvär ändrades inte.

Markanvändnings- och bygglagen 18 § 2 mom., 193 § 1 mom.

Lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna 3 § 1 mom. och 4 § 2 mom.

Statsrådets förordning om närings-, trafik och miljöcentralerna 2 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari, Jaakko Autio och Monica Gullans. Föredragande Petri Hellstén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.