7.9.2020/3573 HFD:2020:91

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Somalia - Asylförfarande - Särskilda förfarandegarantier - Sexuellt våld - Kvinnlig sökande - Manlig tolk och intervjuare

A, som var kvinna och somalisk medborgare, hade sökt asyl i Finland. A hade i asylsamtalet framfört som asylgrund bland annat att medlemmar av al-Shabaab hade åtskilliga gånger begått sexuella övergrepp mot henne. Intervjuaren vid asylsamtalet i Migrationsverket var en man. Även tolken var man.

Migrationsverket avslog A:s ansökan om asyl och uppehållstillstånd och beslutade att avvisa henne till Somalia. A överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen och framförde bland annat att hon inte hade kunnat berätta om sina asylgrunder till alla delar i asylförfarandet eftersom både intervjuaren och tolken varit män. Förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att Migrationsverkets tjänsteman har en i 96 a § i utlänningslagen föreskriven skyldighet att ta i beaktande asylsökandens individuella situation och omständigheter så att en sökande med särskilda förfarandegarantier identifieras och erbjuds sådant stöd som motsvarar dennes behov. Avgörande vid bedömningen av stödbehovet är om sökanden kunde utan sådant stöd utnyttja de rättigheter och uppfylla de förpliktelser som hör till asylförfarandet.

Med beaktande av A:s utsatta ställning och känsliga asylgrunder hade man inte kunnat anta att hon skulle kunna berätta om sina erfarenheter i asylförfarandet vid närvaro av en manlig intervjuare och tolk på ett sådant sätt att hon skulle kunna anses ha dragit nytta av de rättigheter och uppfylla de förpliktelser som hör till asylförfarandet. Migrationsverket borde i asylförfarandet ha arrangerat stöd åt A i enlighet med hennes behov genom att erbjuda A en möjlighet att få en kvinnlig intervjuare och tolk.

Asylförfarandet hade av ovannämnda skäl inte varit korrekt. Migrationsverket hade inte därför heller kunnat tillförlitligt pröva trovärdigheten av A:s berättelse.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Migrationsverkets och förvaltningsdomstolens beslut och återförvisade ärendet till Migrationsverket för ordnande av nytt asylsamtal.

Utlänningslagen 96 a §

Lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel 6 §

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning) styckena 29 och 32 i ingressen samt artikel 2 och 15.3

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Pekka Aalto och Juha Lavapuro. Föredragande Ilona Leinonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.