8.7.2020/3029 HFD:2020:86

Antagning av studerande - Polisyrkeshögskolan - Oförvitlighet - Tillförlitlighet - Utländska bindningar - Säkerhetsutredning av person - Dubbelt medborgarskap - Jämställdhet - Diskriminering - Muntlig förhandling

En sökande som hade godkänts i Polisyrkeshögskolans urvalsprov hade med stöd av 24 § 1 mom. 3 punkten i lagen om Polisyrkeshögskolan förvägrats studierätt med den motiveringen, att sökanden på grund av sina utländska bindningar som kommit fram vid personsäkerhetsutredningen inte ansågs uppfylla det krav på tillförlitlighet som ställs på sökande som antas som studerande.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Polisyrkeshögskolans beslut, baserat på den av skyddspolisen utförda säkerhetsutredningen, grundade sig på en sådan helhetsbedömning av riskfaktorerna som avses i 11 § 3 mom. i säkerhetsutredningslagen. Det förelåg inte skäl att anse att beslutet att inte anta sökanden som studerande stod i konflikt med jämställdhetsprincipen eller var diskriminerande, då beslutet inte berodde enbart på sökandens dubbla medborgarskap utan byggde på en helhetsbedömning av informationen om omständigheterna i det enskilda fallet.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut, med vilket Polisyrkeshögskolans beslut upphävts, och satte det sistnämnda beslutet i kraft.

Lag om Polisyrkeshögskolan 13 §, 24 § 1 mom. 3 punkten, 25 § och 27 § 1 mom.

Säkerhetsutredningslagen 1 §, 3 § 1 mom. 1 punkten och 11 § 3 mom.


Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Janne Aer, Petri Helander och Ari Wirén. Föredragande Kristina Björkvall.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.