29.6.2020/2822 HFD:2020:79

Miljötillstånd - Tillståndsmyndighet - Behörighet - Regionförvaltningsverket - Statlig miljötillståndsmyndighet - Kommunal miljötillståndsmyndighet - Tekniskt och funktionellt samband - Behandling av avfall som sker yrkesmässigt - Lagringsområde - Askbaserad - Dagvatten - Förorening - Torvproduktion

Ett bolag hade ansökt om miljötillstånd för utnyttjande av avfall som sker yrkesmässigt för att bygga ett 0,7 hektar stort askbaserat lagringsfält. Fältet var omringat av bolagets omfattande torvproduktionsområde.

Frågan i högsta förvaltningsdomstolen gällde om tillståndsärendets behandling hörde till regionförvaltningsverkets behörighet som statlig miljötillsynsmyndighet eller till kommunens miljöskyddsmyndighets behörighet.

I ärendet skulle först tas ställning till byggprojektets samband med torvproduktionsverksamheten. Frågan gällde om projekten med tanke på vattenledningen hade ett teknisk och funktionellt samband enligt 41 § i miljöskyddslagen på ett sådant sätt att deras inverkan på vattendragen skulle granskas samtidigt och om förutsättningarna för att bevilja miljötillstånd för projektet skulle bedömas med iakttagande av torvproduktionsverksamheten på området i sin helhet.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det inte var fråga om en ändring av torvproduktionsverksamheten eller en sådan ny verksamhet som skulle innebära en i anslutning till torvproduktionsverksamheten avskild del men som hade tekniskt och funktionellt samband med den. Det förhållandevis ringa lagringsfältets byggprojekt och bolagets omfattande torvproduktion hade inget tekniskt eller funktionellt samband och deras miljökonsekvenser behövde inte granskas samtidigt på ett sådant sätt att regionförvaltningsverket hade haft behörighet att fatta beslut om miljötillståndet. Det färdiga fältet var asfaltbelagt. I ansökan hade mängden skadliga ämnen som lösgörs från det färdiga fältets asfaltsyta bedömts vara så liten att ingen förorening av jordmånen eller vattendragen orsakades. Då den relativt korta tid som i miljötillståndsbeslutet hade beviljats för färdigställandet av fältets askbaserade byggande beaktades, kunde inte heller sådana från fältet under dess byggnadsskede eventuellt uppkomna dagvattenutsläpp, med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, bedömas enskilt eller tillsammans med torkvattnen från bolagets torvproduktionsområde utgöra betydande förorening eller risk för sådan enligt 49 § 2 punkten i miljöskyddslagen. Förvaltningsdomstolens beslut genom vilket på besvär av närings-, trafik- och miljöcentralen miljötillståndsbeslutet hade upphävts, upphävdes och kommunens miljöskyddsmyndighets beslut att bevilja miljötillstånd sattes i kraft.

Miljöskyddslagen 5 § 1 - 3 punkten, 34 § 3 mom., 41 § och 49 §

Statsrådets förordning om miljöskydd 2 § 2 mom. 12 f punkten (584/2017)

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi, justitieråden Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Jaakko Autio och Pekka Aalto samt miljösakkunnigråden Jukka Horppila och Seppo Rekolainen. Föredragande Irene Mäenpää.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.