20.5.2020/2203 HFD:2020:55

Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Punktskatter - Skatt på alkoholdrycker - Små bryggerier - Sambeskattning - Strukturdirektivet - Nationellt genomförande - Direkt rättsverkan av art. 4.2 i direktivet

Tullen hade ålagt A Ab att betala skatt på alkoholdrycker på grund av att bolaget inte hade rätt till det nedsatta belopp på skatten på alkoholdrycker som gäller små bryggerier eftersom bolaget inte kunde anses vara ett i 9 § 1 mom. i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker avsett litet oberoende bryggeri på grund av bolagets rättsliga och ekonomiska samhörighet med ett annat litet bryggeri. Nedsättningen gällande små bryggerier grundar sig på art. 4 i rådets direktiv 92/83/EEG (strukturdirektivet). Enligt andra meningen i punkt 2 i artikeln får, om två eller flera små bryggerier samarbetar och deras sammanlagda årsproduktion inte överstiger 200 000 hl, de behandlas som ett enda oberoende, litet bryggeri (s.k. sambeskattning av små bryggerier).

Frågan i högsta förvaltningsdomstolen gällde om A Ab hade rätt till nedsatt belopp på punktskatten trots att den nationella lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker inte innehöll en motsvarande bestämmelse om sambeskattning av små bryggerier som art. 4.2 andra meningen i direktivet.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att uppskjuta ärendets behandling och till unionens domstol framställa följande i art. 267 FEUF avsedda begäran om förhandsavgörande:

1. Ska art. 4 i strukturdirektivet tolkas så att en medlemsstat som enligt bestämmelsen tillämpar nedsatt belopp på punktskatter på öl framställt av små oberoende bryggerier också ska tillämpa den så kallade sambeskattningsbestämmelsen för små bryggerier som ingår i andra meningen i art. 4.2 i direktivet, eller har tillämpningen av sistnämnda bestämmelse lämnats till ifrågavarande medlemsstats prövning?

2. Har art. 4.2 andra meningen i strukturdirektivet direkt rättsverkan?

Lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) 9 § (571/1997) 3 mom. (1298/2003) och 9 § (383/2015) 3 mom.

Rådets direktiv om harmonisering av strukturerna i punktskatten på alkohol och alkoholdrycker 92/83/EEG art. 4.2

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen ja Joni Heliskoski. Föredragande Stina-Maria Lund.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.