27.11.2020/H837 HFD:2020:132

Regionförvaltningsverkets beslut - Delgivning med staden - Elektronisk delgivning - Tidpunkt från vilken besvärstiden börjar löpa - Sända besvärsanvisning

Regionförvaltningsverket hade förpliktat staden sörja för att det i ett visst servicehem fanns tillräckligt med vårdpersonal i förhållande till de boendes vårdbehov under alla tider på dygnet. Regionförvaltningsverkets beslut delgavs staden elektroniskt.

Förvaltningsdomstolen lämnade stadens grundtrygghetsnämnds besvär utan prövning som för sent inkomna. Förvaltningsdomstolen ansåg att staden hade delgivits beslutet elektroniskt när regionförvaltningsverket första gången hade sänt beslutet per epost, trots att ingen besvärsanvisning hade fogats till beslutet. Förvaltningsdomstolen tillämpade till denna del 10 § 1 mom. i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade stadens grundtrygghetsnämnd besvärstillstånd och prövade ärendet. Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och ärendet återförvisades till förvaltningsdomstolen för att behandla besvären.

Regionförvaltningsverket hade inte fogat någon besvärsanvisning till sitt beslut som sänts per epost 19.12.2019. Besvärsanvisningen hade sänts likaledes per epost 20.12.2019. Med beaktande av 49 § 3 mom. i förvaltningslagen hade besvärstiden börjat löpa från delgivningen av den 20.12.2019 sända besvärsanvisningen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i motsats till förvaltningsdomstolen, att i ärendet skulle tillämpas 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet i vilken föreskrivs om vanlig elektronisk delgivning. Enligt 2 mom. i paragrafen anses en handling ha blivit delgiven den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. I bestämmelsen görs ingen skillnad mellan en privat mottagare och en myndighet i motsats till 59 § 2 mom. i förvaltningslagen enligt vilken en privat mottagare anses ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes och till en myndighets kännedom den dag brevet anlände. Staden skulle således anses ha fått del av regionförvaltningsverkets beslut enligt besvärsanvisningen den tredje dagen efter att regionförvaltningsverket hade sänt beslutet jämte besvärsanvisning. Besvären som inkommit 22.1.2020 till förvaltningsdomstolen hade därför anförts inom besvärstiden.

Förvaltningslagen 49 § 1 - 3 mom., 58 § 2 mom., 59 § 1 mom. och 2 mom.

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 2 § 1 mom. samt 19 § 1 och 2 mom.

Förvaltningsprocesslagen (586/1996) 22 § och 26 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Janne Aer, Toomas Kotkas, Ari Wirén och Antti Pekkala. Föredragande Riitta Hämäläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.