Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2020

Avgörandena nummersvis

61-42 41-22 20-1

29.5.2020/2354 HFD:2020:61
Utlänningsärende - Flykting - Återkallande av flyktingstatus - Begagna sig av den stats skydd där man är medborgare - Visum - Förändrade förhållanden - Behov av skydd - Bedömning av förutsättningarna - Myndighetens utredningsskyldighet
28.5.2020/2333 HFD:2020:60
Fri skoltransport - Annan än närskola - Barns sjukdom - Jämlikhet - Rimliga anpassningar
26.5.2020/2263 HFD:2020:59
Markanvändning och byggande - Upphöra med utarbetandet av plan - Upphävande av byggförbud - Vindkraft - Förvaltningsbesvär - Kommunalbesvär - Kommunens prövningsrätt
26.5.2020/2262 HFD:2020:58
Mervärdesskatt - Hälso- och sjukvårdstjänster - Kalkylerad återbäring - Landskap - Hälso- och sjukvårdstjänster som köpts i andra EU-länder
22.5.2020/2225 HFD:2020:57
Livsmedelstillsyn - Slakteri - Avgift för köttbesiktning - Offentligrättslig prestation - Lagen om grunderna för avgifter till staten - Självkostnadsvärde - Besiktningspersonalens lönekostnader under uppsägningstiden - Kontrollförodningen - Livsmedelssäkerhetsverket Evira (numera Livsmedelsverket)
22.5.2020/2215 HFD:2020:56
Hälsoskydd - Tillsyn - Sanitär olägenhet - Tobaksrök - Bedömning med hjälp av luktsinnet - Upprepad olägenhet - Föreläggande - Sedvanligt bruk av bostad - Byggnadsägarens ansvar
20.5.2020/2203 HFD:2020:55
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Punktskatter - Skatt på alkoholdrycker - Små bryggerier - Sambeskattning - Strukturdirektivet - Nationellt genomförande - Direkt rättsverkan av art. 4.2 i direktivet
18.5.2020/2147 HFD:2020:54
Byggnadsskydd - Skyddsföreskrifter - Museiverkets befogenhet - Utfärda anvisningar - Befogenhet - Grundlagen
15.5.2020/2119 HFD:2020:53
Markanvändning och byggande - Landskapsplan - Vindkraft - Fågelfauna - Utredning av konsekvenserna - Naturabedömning - Prövning av om en bedömning behövs
15.5.2020/2114 HFD:2020:52
Markanvändning och byggande - Detaljplanens aktualitet - Bedömning av detaljplanens aktualitet - Ändamålsenlig helhet med tanke på bedömningen av detaljplanens aktualitet - Byggande som är av väsentlig betydelse för områdesanvändningen eller miljöbilden - Värmecentral
15.5.2020/2103 HFD:2020:51
Beskattning av näringsverksamhet - Företagsomstrukturering - Fusion - Utländskt dotterbolag - Avdrag av förlust - Slutlig förlust
14.5.2020/2110 HFD:2020:50
Kommunalbesvär - Lån beviljat av kommunen - Proprieborgen - Betydande ekonomisk risk - Säkerhet - Efterpant i företagsinteckning - Datanätsandelslag - Andelslags svaga ekonomiska ställning
14.5.2020/109 HFD:2020:49
Barnskydd - Ändring av platsen för vård utom hemmet - Professionellt familjehem - Person som ansvarar för barnets vård och fostran - Besvärsrätt
13.5.2020/2095 HFD:2020:48
Handlingsoffentlighet - Offentlighetslagens tillämpningsområde - Myndighetshandling - Icke-handling - Brev till ministern - Medborgarbrev - Ministeriehandling
7.5.2020/2013 HFD:2020:47
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdrag för ränteutgifter - Tillämpning av begränsningar i rätten att dra av räntor - Jämförelse av balansräkningar - Balansräkningstest - Koncernbokslut - Underkoncern - FPCI-fond
7.5.2020/2012 HFD:2020:46
Kommunalärende - Fullmäktigeledamot - Jäv - Ändring av förvaltningsstadga - Kommunalfullmäktiges och kommunalstyrelsens ordföranden - Deltid - Månatligt arvode
23.4.2020/1805 HFD:2020:45
Åldersgränser för bildprogram - Animationsserie - Bildprogram som är skadliga för barns utveckling - Innehåll som antyder sexuellt våld - Skrämmande och ångestframkallande innehåll - Nationella audiovisuella institutet - Bildprogramsnämnden - Myndighets prövningsrätt - Domstolskontrollens omfattning
21.4.2020/1764 HFD:2020:44
Kommunallagen - Finansministeriets beslut - Administrativ säkringsåtgärd - Avstängning från förtroendeuppdrag - Kommunal förtroendevald - Rättegång som gäller tjänstebrott - Ändrade omständigheter - Tingsrättens dom - Förkastande av åtal
20.4.2020/1729 HFD:2020:43
Beskattning av personlig inkomst - Förtäckt dividend - Den förtäckta dividendens belopp - Förvärv av egna aktier - Inkomstbegreppet - Nettoinkomst
20.4.2020/1727 KHO:2020:42
Extraordinärt ändringssökande - Mervärdesskatt - Tullförfarande - Försäljning (som riktar sig) utanför unionen/gemenskapen - Exportförsäljning - Villkor för skattefrihet - T1-transiteringsförfarande - Utförselbekräftat överlåtelsebeslut
Avgörandena nummersvis

61-42 41-22 20-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.