Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2019

Avgörandena nummersvis

172-150 149-130 129-110 109-90 89-69 68-35 34-11 9-1

5.7.2019/3166 HFD:2019:89
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - FN:s människorättskommitté - Bryta mot internationell konvention - Förutsättningarna för återbrytande - Sametingsvalet - Samedefinitionen - Upptagning i vallängd
5.7.2019/3209 HFD:2019:88
Beskattning av personlig inkomst - Periodisering av inkomster - Skatteår - Överlåtelsevinst - Riktad emission - Aktieteckning - Konvertering av masskuldebrev - Godkännande av bolagets styrelse
4.7.2019/3172 HFD:2019:87
Service för funktionshindrade - Personlig assistens - Fritidsaktiviteter och hobbyer - Barn - Utvecklingsstörning - Behov av uppsikt - Bli självständig
1.7.2019/3086 HFD:2019:86
Kommunalärende - Statligt stöd - Uppfyllande av villkor för statligt stöd - Ekonomisk fördel - Utredning över ersättningens marknadsmässighet - Fjärrvärme
28.6.2019/3062 HFD:2019:85
Offentlig upphandling - Företag som hör till samma företagsgrupp som anbudsgivaren har deltagit i förberedelserna av upphandlingen och entreprenadförhandlingen - Intressekonflikt - Utesluta en anbudsgivare ur anbudsförfarandet - Gottgörelseärende - Förutsättningar för gottgörelse
26.6.2019/2993 HFD:2019:84
Offentlig upphandling - Ramavtal - Angivande av de upphandlande enheter som är parter i ramavtalet - Beskrivning av föremålet för upphandlingen - Tillräcklig information för att lämna anbud - Principerna om likvärdig och icke-diskriminerande behandling av parterna och öppenhet
25.6.2019/2986 HFD:2019:83
Handlingsoffentlighet - Tidpunkt för bedömning av offentligheten - Omfattningen av ett statsbolags företagshemlighet - Tystnadsplikt inom advokatverksamhet - Offentlighet gällande uppgifter om ett bolags styrelsearbete - Promemoria över granskningen - Utredning av derivatansvaren
25.6.2019/2981 HFD:2019:82
Fastighetsskatt - Skatteprocent - Byggnad för stadigvarande boende - Byggnadshelhet - Självständig separat byggnad - Tredimensionellt delad besittning
19.6.2019/2870 HFD:2019:80
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Beskattnings av personlig inkomst - En i Finland allmänt skattskyldig andelsägare - SICAV-investeringsfond - UCITS-fond - Avkastningsandel - Förvärvs- och kapitalinkomst - Fri rörlighet för kapital
18.6.2019/2897 HFD:2019:79
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Egendomsbegreppet - Kapitaliseringsavtal
17.6.2019/2850 HFD:2019:78
Markanvändning och byggande - Bygglov - Förlängning av bygglov för slutförande av arbetet - Påbörjande av byggnadsarbetet - Inledande möte - Anmälan om påbörjande av byggnadsarbete - Skydd för berättigade förväntningar
12.6.2019/2778 HFD:2019:77
Förvaltningstvistemål - Avtal om närståendevård - Vård- och serviceplan som bilaga till avtalet - Anteckning i planen om att rätten till personlig assistens upphör - Skilda beslut om personlig assistens - Avtalets och beslutens åtskildhet
12.6.2019/2770 HFD:2019:76
Barnskydd - Omhändertagande - Jäv - Direktör för barnskyddet - Utredningsbegäran som gäller barnets förälder - Muntlig behandling i förvaltningsdomstolen av ansökan om omhändertagande - Rättvis rättegång
12.6.2019/2755 HFD:2019:75
Miljötillstånd - Stenbrytning och -krossning - Transport av stenmaterial - Trafik på en för allmän trafik avsedd led - Buller - Oskäligt besvär - Tillståndsbestämmelsernas tillräcklighet
10.6.2019/2707 HFD:2019:74
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol - Konkurrensärende - Fatalietid för framställning om påföljdsavgift - Preskription av framställning om påföljdsavgift - Bestämmande av konkurrensbrottets varaktighet - Misstänkt anbudskartell i kraftledningsentreprenad - Entreprenadanbud - Entreprenadavtal - Fullföljande av skyldigheterna enligt entreprenadavtalet
3.6.2019/2602 HFD:2019:73
Mervärdesskatt - Tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppkommer - Förskottsbetalning - Övergångsbestämmelse - Tidningsprenumeration - Ändrad skattesats
3.6.2019/2603 HFD:2019:72
Miljöskyddslagen - Förvaltningstvång - Torvproduktion - Begäran att avbryta verksamheten - Iakttagande av tillståndsbestämmelser - Skyldighet att vara konsekvensmedveten - Skyldighet att förebygga förorening - Kontrollplan - Översyn av tillståndet
28.5.2019/2424 HFD:2019:71
Försäljningstillstånd för läkemedel i parallellimport - Förpackningspåskrifter på främmande språk - Besvärsrätt för innehavaren av det ursprungliga försäljningstillståndet - Besluts direkta påverkan - Konkurrent - Behov av rättsskydd
28.5.2019/2423 HFD:2019:70
Parallellimport av läkemedel - Förpackningspåskrifter på främmande språk - Åtgärdsbegäran - Besluts överklagbarhet - Avslag på åtgärdsbegäran - Besluts direkta påverkan - Konkurrent - Besvärsrätt - Behov av rättsskydd
28.5.2019/2504 HFD:2019:69
Närståendevård - Ordnande av ledighet för närståendevårdare - Servicesedlar - Senarelagd ledighet eller ersättning på grund av outtagen ledighet - Besvär eller förvaltningstvistemål
Avgörandena nummersvis

172-150 149-130 129-110 109-90 89-69 68-35 34-11 9-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.