Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2019

Avgörandena nummersvis

132-113 112-93 92-72 71-41 40-16 13-1

28.5.2019/2424 HFD:2019:71
Försäljningstillstånd för läkemedel i parallellimport - Förpackningspåskrifter på främmande språk - Besvärsrätt för innehavaren av det ursprungliga försäljningstillståndet - Besluts direkta påverkan - Konkurrent - Behov av rättsskydd
28.5.2019/2423 HFD:2019:70
Parallellimport av läkemedel - Förpackningspåskrifter på främmande språk - Åtgärdsbegäran - Besluts överklagbarhet - Avslag på åtgärdsbegäran - Besluts direkta påverkan - Konkurrent - Besvärsrätt - Behov av rättsskydd
28.5.2019/2504 HFD:2019:69
Närståendevård - Ordnande av ledighet för närståendevårdare - Servicesedlar - Senarelagd ledighet eller ersättning på grund av outtagen ledighet - Besvär eller förvaltningstvistemål
24.5.2019/2425 HFD:2019:68
Tillämpning av statsunderstödslagen - Förvaltningsprocess - Förvaltningsärende - Förvaltningsbeslut - Utövning av offentlig makt - Offentligt rättsförhållande - Allmän rättskipning - Privaträttsligt avtal - Statsunderstöd åt utländsk organisation att användas utanför Finland - Avbrytande av utbetalning och återkrav av statsunderstöd - Besluts överklagbarhet - Förvaltningsdomstolens behörighet
23.5.2019/2395 HFD:2019:67
Markanvändning och byggande - Generalplan - Generalpanebestämmelse - Förbud att bedriva gruvdrift
15.5.2019/2203 HFD:2019:66
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Akties anskaffningsvärde anskaffningsutgift - Sammanlagda aktier - Skilda aktieposter
14.5.2019/2168 HFD:2019:65
Rättshjälp - 13 §:n 3 mom. i rättshjälpslagen - Omhändertagande och placering i vård utom hemmet - Förvaltningsförfarande - Åtgärder som hänför sig till beredningen av ansökan om omhändertagande - Domstolsärende
9.5.2019/2036 HFD:2019:64
Överlåtelsebeskattning - Överlåtelse av aktier i fastighetsaktiebolag - Skattefrihet i samband med omstrukturering av yrkeshögskolor - Kommun som mottagare - Lagens ordalydelse
9.5.2019/2034 HFD:2019:63
Offentlig upphandling - Upphandlingskontrakt - Skol- och daghemsfotografering
9.5.2019/2017 HFD:2019:62
Beviljande av utkomststöd - Grundläggande utkomststöd - Folkpensionsanstalten - Asylsökande - Oundgänglig utkomst - Mottagningstjänster - Förebyggande utkomststöd
6.5.2019/1920 HFD:2019:61
Beskattning av näringsinkomst - Beskattningsbar inkomst - Anläggningstillgångsaktie - Tillgångar som främjar näringsverksamheten - Mässverksamhet
24.4.2019/1685 HFD:2019:59
Beviljande av utkomststöd - Grundutgift - Grundläggande utkomststöd - Folkpensionsanstalten - Vistelse i Finland - Familjemedlem - Flytt till Finland
24.4.2019/1682 HFD:2019:58
Utkomststöd - Grundläggande utkomststöd - Kompletterande utkomststöd - Serviceboende - Klientavgift - Måltidsavgift - Sänkning eller slopning av avgift
15.4.2019/1521 HFD:2019:54
Handlingsoffentlighet - Handling som hör till lagfartsärende - Avvittrings- och arvskiftesinstrument - Tillämplig lag - Lantmäteriverkets behörighet
12.4.2019/1487 HFD:2019:51
Inkomstbeskattning - Avskrivning av förluster - Fusion - Fusionens inverkan på avskrivning av förlust - Successiva fusioner - Koncernbolag
11.4.2019/1480 HFD:2019:49
Skjutvapen - Återkallande av innehavstillstånd - Hörande i samband med återkallande - Skyldighet att underrätta on rättigheten att anlita ett biträde
9.4.2019/1416 HFD:2019:46
Utkomststöd - Övriga grundutgifter - Boendeutgifter - Finansieringsvederlag - Bostadsaktiebolagslån - Nybyggnation - Aktiernas anskaffningsutgift - Hänvisning till bestämmelser gällande bostadsbidrag - Separata stödtyper
2.4.2019/1309 HFD:2019:43
Förskottsuppbörd - Arbetsgivares socialskyddsavgift - Lön - Gruppensionsförsäkring - Kollektivt tilläggspensionsskydd - Grunden för hur försäkringspremien bestäms - Delägare som är företagare - Övriga delägare
29.3.2019/1263 HFD:2019:42
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Egendomsbegreppet - Virtualvaluta - Betalningsmedel - Värdepapper - Ether
29.3.2019/1218 HFD:2019:41
Kommunalärende - Bokslut - Riktiga och tillräckliga uppgifter - Resultatet av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning - Avskrivning enligt plan - Avskrivningstider - Försiktighetsprincipen - Motsvarighet mellan avskrivningar och investeringar som avskrivs - Bestående aktiva - Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar - Bokslutets noter
Avgörandena nummersvis

132-113 112-93 92-72 71-41 40-16 13-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.