Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2019

Avgörandena nummersvis

172-150 149-130 129-110 109-90 89-69 68-35 34-11 9-1

4.9.2019/3936 HFD:2019:109
Offentlig upphandling - Fastigheters avfallshantering - Anbudsförfrågan - Definition av föremålet för upphandlingen - Tillräckliga uppgifter för att lämna anbud - Principerna om öppenhet, lika behandling av anbudsgivarna och proportionalitet
2.9.2019/3895 HFD:2019:108
Inlösningstillstånd - Kraftledning - Ändrad ledningsrutt - Kommunens utlåtande - Bristfällig utredning
30.8.2019/3893 HFD:2019:107
Kommunalbesvär - Jäv hos fullmäktigeledamot - Ansvarsfrihet - Ett understött förslag om att ansvarsfrihet inte beviljas
30.8.2019/3884 HFD:2019:106
Mervärdesskatt - Justering av avdrag som gäller fastighetsinvesteringar - Formella förutsättningar för debitering - Tidsfrist
28.8.2019/3854 HFD:2019:105
Mervärdesskatt - Förutsättningar för beskattning enligt uppskattning - Skatterevision - Försäljning som saknas i bokföringen - Uppskattning - Bedömning av bevisningen - Restaurangverksamhet
27.8.2019/3842 HFD:2019:104
Handikappservice - Ordnande med personlig assistens - Arbetsgivarmodell - Servicesedel - Förutsättningar för att fungera som arbetsgivare - Av staden ordnad hjälp
27.8.2019/3841 HFD:2019:103
Tjänstemannaärende - Polis - Uppsägning - Synnerligen vägande skäl - Grovt rattfylleri - Polismans uppförande - Tilltron till att polisens uppgifter sköts på behörigt sätt
26.8.2019/3831 HFD:2019:102
Mervärdesskatt - Uthyrning av platser för fordonsparkering - Kommunens personalparkering - Avdragsrätt
26.8.2019/3817 HFD:2019:101
Privata socialtjänster - Stödtjänster inom hemservice - Skriftlig anmälan om erbjudande av stödtjänster inom hemservicen - Förvaltningsbeslut - Besvärsrätt
22.8.2019/3757 HFD:2019:100
Varumärke - Färgvarumärke - Figurvarumärke - Positionsvarumärke - Varumärkesslag - Framställning av varumärke - Föremålet för varumärkesskydd - Klar och precis varumärkesansökan - Ändring av varumärkesansökan - Ändring av besvären - Prövning av yrkande - Unionens domstols dom med anledning av begäran om förhandsavgörande
20.8.2019/3728 HFD:2019:99
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Viss samhällsgrupp - Sexuell läggning - Bedömning av könsidentitet
20.8.2019/3712 HFD:2019:98
Konkurrensärende - Kartell - Förenhetligat förfarande - Marknadsuppdelning - Muntlig förhandling - Skriftlig vittnesberättelse - Advokatens tystnadsplikt - Konkurrensöverträdelse genom syfte - Berättigandegrunder - Delaktighet - Lösgörelse från konkurrensöverträdelse - Åläggande av påföljdsavgift - Lika behandling - Förbudet mot dubbel bestraffning (ne bis in idem)
19.8.2019/3695 HFD:2019:97
Besvärsrätt - Vattenlagen - Vattenhushållningsärende - Århuskonventionen - Ekonomisk zon - Miljöorganisation - Stiftelse - Stadgeenligt verksamhetsområde - Projektets influensområde
19.8.2019/3692 HFD:2019:96
Extraordinärt ändringssökande - Återställande av försutten fatalietid - Processadress - Inkomstbeskattning
14.8.2019/3637 HFD:2019:95
Ersättning för rättegångskostnader - Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt - Mervärdesskatteärende
7.8.2019/3589 HFD:2019:94
Mervärdesskatt - Avdragsrätt - Fastighetsinvesteringsverksamhet - Utgifter som hänför sig till försäljning av fastigheters samt fastighets- och bostadsaktiebolags affärslokalers aktier
17.7.2019/3413 HFD:2019:93
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Somalia - Ny skyddsgrund - Könsstympning - Minderårig asylsökande - Myndighetens utredningsskyldighet
16.7.2019/3370 HFD:2019:92
Importskatter - Punktskatt - Mervärdesskatt - Import i strid med bestämmelserna - Delaktig i import - Importfinansiering - Snus
8.7.2019/3242 HFD:2019:91
Djurskydd - Tillsyn - Förbud och Förlägganden - Skolhund - Förvaring av djur i ett utrymme som är olämpligt som förvaringsutrymme - Tillfälligt och godtagbart skäl - Transportbur
5.7.2019/3224 HFD:2019:90
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Sametingsvalet - FN:s människorättskommitté - MP-konventionen - Bryta mot internationell konvention - Förutsättningarna för återbrytande - Upptagning i vallängd - Ursprungsfolk - Samedefinitionen - Självidentifikation - Gruppgodkännande - Helhetsbedömning
Avgörandena nummersvis

172-150 149-130 129-110 109-90 89-69 68-35 34-11 9-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.