Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2019

Avgörandena nummersvis

172-150 149-130 129-110 109-90 89-69 68-35 34-11 9-1

14.10.2019/4743 HFD:2019:129
Personlig inkomst eller inte - Näringsinkomst - Inkomstens skattepliktighet - Överlåtelse av aktier - Affärsförmögenhet - Anläggningstillgångsaktie - Universalsuccession - Fission - Överlåtelse som görs av övertagande företag
11.10.2019/4680 HFD:2019:128
Sametingsval - Upptagning i vallängd - Avslag på rättelseyrkande - Rätt att få ett motiverat beslut - Ändringssökande
3.10.2019/4466 HFD:2019:127
Förvaltningsbesvär - Tidpunkt för anhängiggörandet - Barnskydd - Omhändertagande - E-postmeddelande av en ledare på vårdplatsen - Rättsskydd som en grundrättighet
1.10.2019/4376 HFD:2019:126
Markanvändning och byggande - Bygglov - Förutsättningar för beviljande av bygglov - Vindkraftverk - Uppgifter om ett planerat vindkraftverks egenskaper - Tillräcklig utredning av projektets konsekvenser - Generalplanebestämmelse
1.10.2019/4372 HFD:2019:125
Markanvändning och byggande - Bygglov - Förutsättningar för beviljande av bygglov - Vindkraftverk - Uppgifter om ett planerat vindkraftverks egenskaper - Tillräcklig utredning av projektets konsekvenser - Generalplanebestämmelse
27.9.2019/4330 HFD:2019:124
Beskattning av personlig inkomst - Naturliga avdrag - Anskaffningsutgift - Anläggningstillgångar - Värdeinstrument - Cello - Cellostråke - Professor
26.9.2019/4348 HFD:2019:123
Sametingsval - Upptagning i vallängd - Förälders samiska identitet - Förälder upptagen i vallängden för senaste val - FN:s människorättskommittés synpunkt - Gruppidentifikation och samernas självbestämmanderätt
23.9.2019/4251 HFD:2019:122
Överlåtelseskatt - Skattegrund - Betalningsåtagande - Betalningsåtagandet kommer till godo - Entreprenadfordran - Överlåtelse av aktier i bostadsaktiebolag
23.9.2019/4248 HFD:2019:121
Överlåtelseskatt - Skattegrund - Betalningsåtagande - Överlåtelse av delägarlån - Lagens ordalydelse
20.9.2019/4229 HFD:2019:120
Förvaltningstvistemål - Statlig tjänsteman - Fastställelse av tjänsteförhållande - Ett med tjänsteförhållandet sammanhängande yrkande - Gottgörelse för dröjsmål
19.9.2019/4184 HFD:2019:119
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Försäkringsdomstolens beslut - Invalidpension - Muntlig förhandling - Ny utredning - Högsta förvaltningsdomstolens behörighet
19.9.2019/4183 HFD:2019:118
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Försäkringsdomstolens beslut - Muntlig förhandling - Domstolens prövning ex officio - Ärende som gäller återkrav - Bedömning av svikligt förfarande
18.9.2019/4174 HFD:2019:117
Handikappservice - Personlig assistans - Personlig assistent - Anhörig - Sätt att ordna assistans - Köpt tjänst
18.9.2019/4168 HFD:2019:116
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Äktenskap - Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet - Bli bekant på en webbplats - Familjeliv - Bevisbörda - Skenäktenskap
16.9.2019/4140 HFD:2019:115
Yrkeshögskola - Beslut om att bevilja högskoleexamen - Fusk - Begäran om återbrytande på grund av ny utredning - Avslag på ansökan om återbrytande
13.9.2019/4112 HFD:2019:114
Barnskydd - Ändring av platsen för vård utom hemmet - Hörande av barn - Hörande av delaktiga i ärendet - Utelämna hörandet - Tillämplig lag - Procedurfel
13.9.2019/4115 HFD:2019:113
Markanvändning och byggande - Undantag - Förenings besvärsrätt - Rätt att anföra besvärsgrunder
12.9.2019/4095 HFD:2019:112
Utlänningsärende - Familjeåterförening - Försörjningsförutsättning - Fastställande av försörjningsförutsättningen - Familjemedlemmars på olika grunder ansökta uppehållstillstånd - Familj som bor i gemensamt hushåll
11.9.2019/4063 HFD:2019:111
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Fusion över statsgränserna - Skattepliktig inkomst - Kontinuitetsprincipen - Regleringsprovision och garantiarvode - Låne- och borgensförbindelser som getts under de fusionsföregående skatteåren
10.9.2019/4041 HFD:2019:110
Lagen om pension för arbetstagare - Motivering av beslut - Ministeriebeslut - Försäkringsverksamhet
Avgörandena nummersvis

172-150 149-130 129-110 109-90 89-69 68-35 34-11 9-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.