Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2019

Avgörandena nummersvis

172-150 149-130 129-110 109-90 89-69 68-35 34-11 9-1

24.5.2019/2425 HFD:2019:68
Tillämpning av statsunderstödslagen - Förvaltningsprocess - Förvaltningsärende - Förvaltningsbeslut - Utövning av offentlig makt - Offentligt rättsförhållande - Allmän rättskipning - Privaträttsligt avtal - Statsunderstöd åt utländsk organisation att användas utanför Finland - Avbrytande av utbetalning och återkrav av statsunderstöd - Besluts överklagbarhet - Förvaltningsdomstolens behörighet
23.5.2019/2395 HFD:2019:67
Markanvändning och byggande - Generalplan - Generalpanebestämmelse - Förbud att bedriva gruvdrift
15.5.2019/2203 HFD:2019:66
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Akties anskaffningsvärde anskaffningsutgift - Sammanlagda aktier - Skilda aktieposter
14.5.2019/2168 HFD:2019:65
Rättshjälp - 13 §:n 3 mom. i rättshjälpslagen - Omhändertagande och placering i vård utom hemmet - Förvaltningsförfarande - Åtgärder som hänför sig till beredningen av ansökan om omhändertagande - Domstolsärende
9.5.2019/2036 HFD:2019:64
Överlåtelsebeskattning - Överlåtelse av aktier i fastighetsaktiebolag - Skattefrihet i samband med omstrukturering av yrkeshögskolor - Kommun som mottagare - Lagens ordalydelse
9.5.2019/2034 HFD:2019:63
Offentlig upphandling - Upphandlingskontrakt - Skol- och daghemsfotografering
9.5.2019/2017 HFD:2019:62
Beviljande av utkomststöd - Grundläggande utkomststöd - Folkpensionsanstalten - Asylsökande - Oundgänglig utkomst - Mottagningstjänster - Förebyggande utkomststöd
6.5.2019/1920 HFD:2019:61
Beskattning av näringsinkomst - Beskattningsbar inkomst - Anläggningstillgångsaktie - Tillgångar som främjar näringsverksamheten - Mässverksamhet
24.4.2019/1685 HFD:2019:59
Beviljande av utkomststöd - Grundutgift - Grundläggande utkomststöd - Folkpensionsanstalten - Vistelse i Finland - Familjemedlem - Flytt till Finland
24.4.2019/1682 HFD:2019:58
Utkomststöd - Grundläggande utkomststöd - Kompletterande utkomststöd - Serviceboende - Klientavgift - Måltidsavgift - Sänkning eller slopning av avgift
15.4.2019/1521 HFD:2019:54
Handlingsoffentlighet - Handling som hör till lagfartsärende - Avvittrings- och arvskiftesinstrument - Tillämplig lag - Lantmäteriverkets behörighet
12.4.2019/1487 HFD:2019:51
Inkomstbeskattning - Avskrivning av förluster - Fusion - Fusionens inverkan på avskrivning av förlust - Successiva fusioner - Koncernbolag
11.4.2019/1480 HFD:2019:49
Skjutvapen - Återkallande av innehavstillstånd - Hörande i samband med återkallande - Skyldighet att underrätta on rättigheten att anlita ett biträde
9.4.2019/1416 HFD:2019:46
Utkomststöd - Övriga grundutgifter - Boendeutgifter - Finansieringsvederlag - Bostadsaktiebolagslån - Nybyggnation - Aktiernas anskaffningsutgift - Hänvisning till bestämmelser gällande bostadsbidrag - Separata stödtyper
2.4.2019/1309 HFD:2019:43
Förskottsuppbörd - Arbetsgivares socialskyddsavgift - Lön - Gruppensionsförsäkring - Kollektivt tilläggspensionsskydd - Grunden för hur försäkringspremien bestäms - Delägare som är företagare - Övriga delägare
29.3.2019/1263 HFD:2019:42
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Egendomsbegreppet - Virtualvaluta - Betalningsmedel - Värdepapper - Ether
29.3.2019/1218 HFD:2019:41
Kommunalärende - Bokslut - Riktiga och tillräckliga uppgifter - Resultatet av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning - Avskrivning enligt plan - Avskrivningstider - Försiktighetsprincipen - Motsvarighet mellan avskrivningar och investeringar som avskrivs - Bestående aktiva - Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar - Bokslutets noter
27.3.2019/1214 HFD:2019:40
Beskattningsförfarande - Skatteinspektion - Jämförelseuppgiftsgranskning - Utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter
12.3.2019/855 HFD:2019:37
Vattenhushållningsärende - Grundvatten - Energibrunn - Jordvärmesystem - Kvaliteten på grundvatten - Förorening - Intresseavvägning - Allmänt intresse - Klimatförändring - Utsläpp av växthusgaser
8.3.2019/821 HFD:2019:35
Principen om ne bis in idem - Dubbel bestraffning - Administrativ påföljd av straffkaraktär - Gottgörelse som ska erläggas åt försäkringsbolaget - Avtalsrättslig betalningspåföljd - Fordonsföreseelse - Bötesstraff
Avgörandena nummersvis

172-150 149-130 129-110 109-90 89-69 68-35 34-11 9-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.