11.12.2019/5828 HFD:2019:154

Barnskydd - Avslutande av omhändertagande - Muntlig förhandling

En i 43 § 1 mom. i barnskyddslagen avsedd tjänsteinnehavare hade fattat beslut om att A:s och B:s drygt ett år gamla barn C skulle omhändertas och placeras i vård utom hemmet i en situation där barnets föräldrar inte hade motsatt sig omhändertagandet. Ungefär ett år senare krävde A att omhändertagandet avslutas. Tjänsteinnehavaren avslog A:s ansökan.

I sina besvär till förvaltningsdomstolen begärde A muntlig förhandling för att själv höras om förutsättningarna för fortsatt omhändertagande. Förvaltningsdomstolen ansåg på de grunder som närmare framgår ur beslutet att en muntlig förhandling i ärendet var uppenbart onödig på det sätt som avses i 38 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen. Förvaltningsdomstolen avslog begäran om muntlig förhandling och avslog A:s ansökan.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att på A:s besvär avgöra om förvaltningsdomstolen hade kunnat avgöra ärendet utan att hålla muntlig förhandling enligt A:s begäran.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller avslutande av omhändertagande förutsätter en bedömning av ändringssökandens föräldraskap och personliga omständigheter. Det var därför frågan om ett sådant ärende som avses i Europeiska människorättsdomstolens dom Ramos Nunes De Carvalho e Sá v. Portugal, stycke 191, där ändringssökanden bör ges möjlighet att personligen muntligt för domstolen redogöra för sin situation. Med ytterligare beaktande av artikel 6 stycke 1 i Europeiska människorättskonventionen och det att ingen muntlig förhandling tidigare hade hållits i de ärenden som gällde omhändertagandet av A:s barn, kunde förvaltningsdomstolen inte avslå A:s begäran om muntlig förhandling. Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och ärendet återförsändes till förvaltningsdomstolen för muntlig förhandling och nytt avgörande.

Förvaltningsprocesslagen 38 § 1 mom.

Europeiska människorättskonventionen art. 6.1

Europeiska domstolen (stor sammansättning) dom 6.11.2018 Ramos Nunes De Carvalho e Sá v. Portugal, stycke 191

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Janne Aer, Ari Wirén och Toomas Kotkas. Föredragande Katariina Flinkman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.