10.12.2019/5791 HFD:2019:151

Kommunalärende - Val av kommundirektör - Jämförelse av kvalifikationer - Faktisk jämförelse - Intervjugrupp - Fullmäktigeseminarium före fullmäktiges sammanträde

Förvaltningsdomstolen upphävde på besvär av en kommunmedlem fullmäktiges beslut om val av kommundirektör på den grunden att ingen skriftlig jämförelse av sökandenas kvalifikationer hade gjorts, utan enbart en namnlista. Valet som helhet tydde inte på att sökandena under processen faktiskt skulle ha jämförts med varandra. Beslutet hade därför tillkommit i fel ordning enligt 90 § i kommunallagen (365/1995) för att det inte till dessa delar hade beretts på ett behörigt sätt.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde på kommunfullmäktiges besvär förvaltningsdomstolen beslut och avslog de besvär som anförts hos förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den namnlista ur vilken de sökandes examina och hemkommun framgick inte var en skriftlig jämförelse av sökandenas kvalifikationer. På flera olika grunder kunde man ändå sluta sig till att sökandena under processens gång faktiskt hade jämförts med varandra. I den grupp som intervjuade de sökande ingick nio kommunstyrelsemedlemmar och tre fullmäktigeordföranden. Alla fullmäktigegrupper var representerade i gruppen. Av kommunens sammanlagt 21 fullmäktigeledamöter ingick 11 medlemmar och en ersättare i intervjugruppen. Före fullmäktiges möte hölls ett två dagars fullmäktigeseminarium. Under seminariet hade ledamöterna tagit del av det sammandrag av intervjuer med sju sökanden och de personbedömningar som gjorts av fyra sökanden, som uppgjorts av en utomstående konsultbyrå. Under fullmäktigeseminariet fanns bland annat alla sökandenas meritförteckningar till ledamöternas förfogande. Efter fullmäktigeseminariet, innan fullmäktiges sammanträde, hade dessutom alla fullmäktigegrupper hållit egna möten.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg med beaktande av de ovan nämnda grunderna att en jämförelse av kvalifikationerna faktiskt hade gjorts. Förvaltningsdomstolen borde därför inte ha upphävt fullmäktiges beslut på den grunden att en jämförelse av kvalifikationerna inte hade gjorts på behörigt sätt.

Förvaltningslagen 45 § 1 mom. och 2 mom. 2 punkten

Kommunallagen (365/1995) 24 § (578/2006) 1 mom., 53 § (81/2002) 1 mom. och 90 § (1375/2007)

Jmfr HFD 24.9.2013 liggarenummer 3023 (Kort referat)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Janne Aer, Antti Pekkala och Toomas Kotkas. Föredragande Jukka Vanto.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.