19.11.2019/5442 HFD:2019:147

Handikappservice - Färdtjänst - Gravt handikappat barn - Behov att bli självständig - Stödperson

A som var född år 2004 hade år 2010 haft en hjärninfarkt i främst lilla hjärnan. Som en följd av infarkten hade A lindrig ataxi, balanssvårigheter och svaghet i att kontrollera vänstra kroppshalvans funktioner samt en fjärdedels bortfall av synfältet på höger sida. Därutöver hade A i sitt huvud ett ställe utan skallben, som inte tål stötar.

Tjänsteinnehavaren i X stad hade avslagit A:s ansökan om färdtjänst för att delta i hobbyverksamhet och fritidsaktiviteter. Enligt beslutet ansågs A inte vara en i lagen om service och stöd på grund av handikapp (handikappservicelagen) avsedd gravt handikappad person. Social- och hälsovårdsnämndens sektion i X stad avslog A:s begäran om omprövning och förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde på A:s besvär besluten av X stads social- och hälsovårdsnämnds sektion och förvaltningsdomstolen och återförsände ärendet till sektionen för ny behandling.

Enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut var ett gravt handikappat barn vid anordnandet av färdtjänst enligt handikappservicelagen i behov av särskilt stöd på grund av sin unga ålder och sitt grava handikapp. Med beaktande av den utredning som erhållits om A:s hälsotillstånd och rörlighet skulle A betraktas som en gravt handikappad person, som inte på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom utan oskäligt stora svårigheter kunde använda allmänna fortskaffningsmedel och som på det sätt som avses i 8 § 2 mom. i handikappservicelagen nödvändigt behöver färdtjänst för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. I bedömningen av färdtjänstbehovet beaktades förutom den medicinska utredningen även A:s behov att i sin ålder bli självständig och självständigt kunna röra sig utan föräldrarna. Den i handikappservicelagen avsedda färdtjänsten kunde inte heller ersättas med den stödpersonsverksamhet som A beviljats med stöd av socialvårdslagen.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp (handikappservicelagen) 1 §, 3 § 2 mom., 4 § 1 mom., 8 § 2 mom. och 10 §

Förordningen om service och stöd på grund av handikapp 1 § 2 mom., 4 § 1 mom. och 5 §

Socialvårdslagen 28 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Petri Helander, Antti Pekkala, Ari Wirén och Toomas Kotkas. Föredragande Riitta Hämäläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.