4.11.2019/5171 HFD:2019:137

Markanvändning och byggande - Detaljplaneändring - Generalplanens styrande verkan - Krav på detaljplanens innehåll - Värnande om den byggda miljön - Riksomfattande mål för områdesanvändning - Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY) - Egnahemsområdet i Britas och frontmannahusen - Syneförrättning

I den gällande detaljplanen hade en tomt anvisats för ett kvarter med bostads-, affärs- och kontorsbyggnader med det maximala våningsantalet II och tomteffekt e=0.4. På tomten fanns en bostads- och affärsbyggnad.

I den av stadsfullmäktige godkända detaljplaneändringen hade tomten och en del av gatuområdet bredvid den anvisats för en tomt med ett kvartersområde för bostadsvåningshus med en byggnadsyta för ett graderat II-V våningar högt våningshus. För tomten hade anvisats högst 1 820 kvadratmeter bostadsbyggrätt och minst 50 kvadratmeter affärsbyggrätt. För gatuområdet hade därtill anvisats en öppen plats / ett torg som avbröt den nuvarande genomfartstrafiken för motorfordon.

Den i detaljplaneändringen anvisade av tomten och den öppna platsen/ torget bildade helheten ingick i den byggda kulturmiljön av riksintresse Egnahemsområdet i Britas och frontmannahusen. I generalplanen med rättsverkningar var detaljplanens ändringsområde småhusdominerat bostadsområde med beteckningen kulturhistoriskt, arkitektoniskt och landskapsmässigt betydande område. Byggnaden på tomten representerade inte det byggnadsbestånd som var upphovet till RKY-området och för tomten gällde ingen skyddsbeteckning i gällande detaljplan.

Förvaltningsdomstolen hade på A:s och egnahemsföreningens besvär upphävt detaljplaneändringen för tomtens och den öppna platsens/ torgets del. Högsta förvaltningsdomstolen hade att på stadsstyrelsens besvär avgöra om de riksomfattande målen för områdesanvändning och generalplanen med rättsverkan i tillräcklig grad hade beaktats i detaljplaneändringen och om detaljplanen till sitt innehåll uppfyllde kravet i 54 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen på att värna den byggda miljön.

Det i detaljplanen för tomten anvisade bostadsvåningshuset avvek till sin storleksklass och till disponeringen av byggnadsmassan avsevärt från det inom RKY-området förverkligade småhusbyggandet och förändrade stadsbilden i närheten av tomten. Vid bedömningen av planeändringens laglighet skulle beaktas tomtens placering i kanten av det omfattande RKY-område invid ett relativt brett gatuområde, delvis inom de nuvarande gatornas korsningsområde, samt, att landskapsbilden inom korsningsområdet och i dess närhet oberoende i betydande grad skulle förändras då de i detaljplanen mittemot tomten anvisade IV och V våningar höga bostadshusen byggs. Utgående från de under syneförrättningen gjorda observationerna var den inverkan som den för tomten anvisade byggrätten hade på stadsbilden inom RKY-området liten, med undantag för tomtens omedelbara närhet. Detaljplaneändringens inverkan på landskapet inom RKY-området minskades också av att våningsantalet var graderat och av de för tomten angivna detaljplanebestämmelserna om att byggnaden skulle anpassas till den kulturhistoriskt betydelsefulla miljön.

Detaljplaneändringen hade ingen betydande inverkan på stadsbilden inom RKY-området eller den helhet och miljö som områdets enhetliga bebyggelse bildade. De för RKY-området specifika kulturhistoriska, arkitektoniska och landskapsmässiga särdragen bibehölls. Den landskapsmässiga förändringen i kanten av RKY-området innebar inte att den byggda miljöns särskilda värden försvinner.

De riksomfattande målen för områdesanvändningen hade i tillräcklig grad beaktats i detaljplaneändringen och varken generalplanen med rättsverkan eller planebeslutet stred emot detaljplanens krav på att värna den byggda miljön och att särskilda värden i anslutning till den inte får förstöras. Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och stadsfullmäktiges beslut sattes i kraft .

Markanvändnings- och bygglagen 24 § 2 mom., 42 § 1 mom., 54 § 1 - 2 mom.

Kommunallagen 135 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari och Pekka Aalto. Föredragande Satu Sundberg.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.