18.10.2019/4914 HFD:2019:132

Offentlig upphandling - Uteslutning av anbudsgivare ur anbudsförfarandet - Av prövning beroende grunder för uteslutning - Avtalsbrott - Hävning av tidigare upphandlingskontrakt - Anbudsgivares avhjälpande åtgärder - Anhängig rättegång i tingsrätten - Principen om likvärdig och icke-diskriminerande behandling

Ärendet i högsta förvaltningsdomstolen gällde på upphandlingsenhetens besvär om upphandlingsenheten i en upphandling som gällde underhåll av farleder hade förfarit i strid med bestämmelserna om offentlig upphandling, då enheten hade uteslutit A Ab från anbudsförfarandet och valt B Ab:s anbud.

Frågan som skulle avgöras var om upphandlingsenheten inom sin prövningsrätt hade kunnat utesluta A Ab ur anbudsförfarandet. Enheten hade tidigare hävt sitt upphandlingsavtal med A Ab om underhåll av farleder. Vidare skulle avgöras om uteslutningen av A Ab ur anbudsförfarandet i förhållande till behandlingen av B Ab hade stridit mot kravet på likvärdig och icke-diskriminerande behandling.

Upphandlingsenhetens beslut att utesluta A Ab ur anbudsförfarandet hade till väsentliga delar baserat sig på att enheten ansett att A Ab hade brutit mot det tidigare upphandlingsavtalet mellan A Ab och upphandlingsenheten. Upphandlingsavtalet hade hävts för att A Ab enligt upphandlingsenheten hade försummat sina skyldigheter att förnya ett i entreprenaden avtalat antal märken inom farledsområdet och fakturerat upphandlingsenheten för märken som det inte lagt ut inom farledsområdet.

Upphandlingsenhetens möjlighet att i samband med offentlig upphandling utesluta en sådan anbudsgivare ur anbudsförfarandet som har visat betydande eller upprepade brister i fullgörandet av något centralt krav enligt tidigare upphandlingskontrakt baserade sig på att upphandlingsenheten i samband med upphandlingsförfarandet måste ha en möjlighet att bedöma anbudsgivarens pålitlighet och huruvida tidigare brister varit allvarliga nog att ifrågasätta pålitligheten. Beslutet att utesluta en anbudsgivare ur anbudsförfarandet skulle bedömas utgående från bestämmelserna om upphandling. Det att en rättegång gällande avtalsbrottet och hävningen av avtalet var anhängig i tingsrätten saknade betydelse för högsta förvaltningsdomstolens bedömning av upphandlingsförfarandets lagenlighet.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg på de grunder som närmare framgår ur beslutet, att upphandlingsenheten hade kunnat anse A Ab:s prestationer i det tidigare likartade upphandlingsavtalet vara till den grad på ett väsentligt och betydande sätt bristfälliga att enheten efter att ha hävt avtalet kunde utesluta A Ab ur anbudsgivningen. Upphandlingsenheten hade inte varit skyldig att som avhjälpande åtgärd och garanti för anbudsgivarens pålitlighet godkänna att A Ab i den aktuella upphandlingen i sitt anbud hade förbundit sig till att använda nya märken.

I ärendet fanns inte skäl anse att upphandlingsenheten i sin tillämpning av de av prövning beroende grunderna för uteslutning skulle ha förfarit ur anbudsgivarnas synpunkt på ett icke-likvärdigt eller diskriminerande sätt.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde marknadsdomstolens beslut. Upphandlingsenhetens beslut förblev i kraft.

Lagen om offentlig upphandling och koncession 1 §, 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 81 § 1 mom. 9 punkten samt 2 och 4 mom. samt 82 §

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, skäl 101 i ingressen, art. 57 punkt 4 stycke g, punkt 5 andra stycket samt punkt 6 stycke 1-3

Unionens domstols dom i målet C-41/18 Meca (EU:C:2019:507)

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Timo Räbinä och Anne Nenonen. Föredragande Pasi Yli-Ikkelä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.