3.10.2019/4466 HFD:2019:127

Förvaltningsbesvär - Tidpunkt för anhängiggörandet - Barnskydd - Omhändertagande - E-postmeddelande av en ledare på vårdplatsen - Rättsskydd som en grundrättighet

Ett barn hade meddelat att hon önskade besvära sig över den ledande socialarbetarens beslut gällande hennes omhändertagande och placering i vård utom hemmet. Barnet hade gjort en besvärsskrift. Samma dag besvärstiden gick ut hade, på inrådan av den socialarbetare som ansvarade för barnets ärenden, en ledare från vårdplatsen meddelat förvaltningsdomstolen per e-post om besvärsskriften och att besvären postats. Förvaltningsdomstolen hade avvisat besvären utan prövning eftersom besvärsskriften hade inkommit till förvaltningsdomstolen efter besvärstidens utgång.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att rätten att få ett beslut som gäller ens rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol hör till en av de centrala garantierna för rättsskydd som nämns i 21 § i grundlagen. Då den ändringssökande var ett omhändertaget barn som placerats i vård utom hemmet, skulle särskild uppmärksamhet fästas vid att denna rättighet förverkligades. Detta framkommer även i 24 § 1 mom. i barnskyddslagen. Enligt bestämmelsen ska den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter bland annat hjälpa barnet som är klient hos barnskyddet att föra sin talan.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att eftersom det ur det e-postmeddelande som skickats till förvaltningsdomstolen innan besvärstiden gick ut, tydligt framgick att barnet önskade besvära sig över det beslut som gällde hennes omhändertagande och placering i vård utom hemmet, skulle e-postmeddelandet betraktas som en handling genom vilken barnets besvär inkommit till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen borde inte ha lämnat barnets besvär utan prövning.

Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och ärendet återförsändes till förvaltningsdomstolen för prövning av besvären.

Finlands grundlag 21 §

Barnskyddslagen 24 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 22 §, 26 § 1 mom. och 28 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Outi Suviranta, Petri Helander, Ari Wirén och Toomas Kotkas. Föredragande Katariina Flinkman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.